Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Ako napreduje prehlbovanie hospodárskej a menovej únie?

Miesto: Brusel

Mnohé nedostatky, ktoré sa naplno prejavili počas hospodárskej, finančnej a sociálnej kríze po roku 2007, sa vyriešili. Stále je však treba podnikať významné kroky.

V priebehu štyroch rokov od uverejnenia správy piatich predsedov sa zaznamenal výrazný pokrok pri posilňovaní priestoru s jednotnou menou a odolnosti hospodárskej a menovej únie v Európe. Jednotná mena a koordinácia tvorby hospodárskej politiky sú prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov: viac pracovných miest, rast, investície, sociálna spravodlivosť a makroekonomická stabilita pre členov eurozóny, ako aj pre EÚ ako celok. 

Komisia pred samitom eurozóny, ktorý sa uskutoční 21. júna, vyzýva lídrov EÚ, aby:

  • dosiahli dohodu o hlavných prvkoch rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť s cieľom podporiť jeho urýchlené prijatie Európskym parlamentom a Radou, stanovili jeho rozpočet v kontexte viacročného finančného rámca,
  • dokončili zmeny Zmluvy o zriadení Európskeho mechanizmu pre stabilitu v záujme jej rýchlej ratifikácie členskými štátmi eurozóny vrátane funkčného a účinného spoločného zabezpečovacieho mechanizmu, zabezpečenia likvidity pri riešení krízových situácií a aktívnych a účinných preventívnych nástrojov, zachovali jasné vymedzenie zodpovedností medzi aktérmi a možnosť upraviť jednotný súbor pravidiel EÚ pre banky na základe metódy Spoločenstva, začlenili Európsky mechanizmus pre stabilitu do právnych predpisov EÚ,
  • obnovili úsilie o dobudovanie bankovej únie počnúc politickými rokovaniami o európskom systéme ochrany vkladov,
  • urýchlili pokrok v oblasti únie kapitálových trhov a zintenzívniť úsilie o posilnenie medzinárodnej úlohy eura.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie „Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie v Európe: hodnotenie štyri roky po uverejnení správy piatich predsedov“ – jún 2019

Oznámenie „Štvrtá správa o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov a ďalšom znižovaní rizík v bankovej únii“ – jún 2019

Tlačová správa „Štvrtá správa o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov a ďalšom znižovaní rizík v bankovej únii“ – jún 2019

Pracovný dokument útvarov Komisie „Posilnenie medzinárodnej úlohy eura: výsledky konzultácií“ – jún 2019

Prehľad „Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie v Európe: hodnotenie štyri roky po uverejnení správy piatich predsedov“ – jún 2019

Informačné prehľady:

„Medzinárodná úloha eura“ – jún 2019

„Výhody eura“ – jún 2019

„Harmonogram opatrení EÚ od začiatku krízy“ – jún 2019

„Únia kapitálových trhov: podpora investícií a prístupu k financiám“ – jún 2019

„Banková únia: ďalšie znižovanie rizík vo finančnom systéme“ – jún 2019

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.06.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:44