Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Boli zaregistrované tri nové európske iniciatívy občanov

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes rozhodla, že zaregistruje tieto tri nové európske iniciatívy občanov: „Cena uhlíka na boj proti zmene klímy“, „Pestujeme vedecký pokrok: na plodinách záleží“ a „Skoncujme s érou plastov v Európe“.

Cena uhlíka na boj proti zmene klímy - organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby „predložila návrh právnych predpisov EÚ s cieľom odrádzať od spotreby fosílnych palív, podporovať šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov na boj proti globálnemu otepľovaniu a obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5 °C“. Cieľom iniciatívy je zaviesť minimálnu cenu emisií CO2, zrušiť súčasný systém bezodplatných kvót pre znečisťovateľov životného prostredia v EÚ, zaviesť mechanizmus kompenzácie na hraniciach a zároveň vyčleniť príjmy plynúce z ceny emisií oxidu uhličitého „na účely európskych politík, ktoré podporujú šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, a na zníženie zdanenia nižších príjmov“. Iniciatíva bude zaregistrovaná 22.7.2019.

Pestujeme vedecký pokrok: na plodinách záleží! - organizátori iniciatívy uvádzajú, že smernica 2001/18/ES o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) je „zastaraná“ a žiadajú o prehodnotenie jej ustanovení o nových technikách šľachtenia rastlín s cieľom zjednodušiť „proces schvaľovania v prípade výrobkov získaných prostredníctvom nových techník šľachtenia rastlín“. Iniciatíva bude zaregistrovaná 25.7.2019.

Skoncujme s érou plastov v Európe - organizátori tejto iniciatívy „vyzývajú Európsku komisiu, aby zrevidovala smernicu o vplyve určitých plastov na životné prostredie s cieľom zakázať v Európe všetky jednorazové plasty“. Cieľom iniciatívy je zakázať používanie „všetkých plastových obalov a fliaš do roku 2027 tak, aby sa mohli zaviesť konkrétne opatrenia s cieľom dodržania limitov našich zdrojov“. Iniciatíva bude zaregistrovaná 26.7.2019.

Komisia zároveň určila, že navrhovanú európsku iniciatívu občanov s názvom „Právo EÚ, práva menšín a demokratizácia španielskych inštitúcií“ nemôže zaregistrovať, pretože neobsahuje výzvu pre Komisiu, aby predložila návrh právneho aktu. V tejto fáze procesu Komisia neanalyzovala podstatu iniciatív, ale iba ich právnu prípustnosť. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre niektorú z 3 zaregistrovaných iniciatív 1 milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo 7 členských štátov, Komisia vykoná analýzu iniciatívy a vyjadrí sa k nej. Môže sa rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, pričom v oboch prípadoch to bude musieť odôvodniť.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Úplné znenie navrhovaných európskych iniciatív občanov:

- Cena uhlíka na boj proti zmene klímy (k dispozícii od 22. júla 2019) http://stopglobalwarming.eu/

- Pestujeme vedecký pokrok: na plodinách záleží! (k dispozícii od 25. júla 2019) www.growscientificprogress.org 

- Skoncujme s érou plastov v Európe (k dispozícii od 26. júla 2019)

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Webová stránka európskej iniciatívy občanov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 03.07.2019 06:00
Upravené: 09.02.2020 11:21