Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Brexit už o 8 týždňov

Miesto: Brusel

Komisia vyzýva občanov a podniky EÚ, aby sa pripravili na vystúpenie Spojeného kráľovstva 31. októbra 2019

Do dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie zostáva 8 týždňov. Komisia dnes preto vo svojom 6. oznámení o pripravenosti na brexit opätovne vyzvala všetky zainteresované strany v EÚ27, aby sa pripravili na scenár bez dohody. Európska komisia uverejnila podrobný kontrolný zoznam s cieľom pomôcť podnikom, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, urobiť konečné prípravy. Komisia okrem toho navrhla Európskemu parlamentu a Rade aj cielené technické úpravy dĺžky trvania krízových opatrení EÚ v oblasti dopravy v prípade brexitu bez dohody.

Technická úprava konkrétnych krízových opatrení s cieľom zohľadniť dátum 31. október 2019 ako dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva:

 1. Doprava
 • Nariadenie, ktorým sa zabezpečuje základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave - návrh predĺžiť účinnosť nariadenia do 31.7.2020.
 • Základná letecká prepojenosť – dnešný návrh je predĺžiť účinnosť tohto nariadenia do 24.10.2020.
 1. Rybolovné činnosti
 • Nariadenie o oprávneniach na rybolov: Komisia dnes navrhla rozšíriť prístup zvolený v krízovom nariadení prijatím podobného opatrenia na rok 2020, aby si rybári z EÚ a Spojeného kráľovstva zachovali vzájomný prístup do svojich vôd aj v roku 2020.
 1. Rozpočet EÚ
 • Komisia dnes navrhla rozšíriť prístup krízového nariadenia o rozpočte na rok 2019 o podobné opatrenie na rok 2020. Spojené kráľovstvo a prijímatelia zo Spojeného kráľovstva by tak boli naďalej oprávnení zúčastňovať sa na programoch v rámci rozpočtu EÚ a prijímať finančné prostriedky do konca roka 2020, ak Spojené kráľovstvo akceptuje a splní podmienky už stanovené v krízovom nariadení na rok 2019, zaplatí rozpočtové príspevky na rok 2020 a umožní vykonanie požadovaných auditov a kontrol.

Finančná podpora EÚ pre tých, ktorých brexit bez dohody najviac postihne - Komisia dnes okrem existujúcich programov a nástrojov navrhla:

 • rozšíriť rozsah pôsobnosti Európskeho fondu solidarity tak, aby sa za určitých podmienok vzťahoval aj na výrazné finančné zaťaženie členských štátov v prípade scenára bez dohody,
 • zaistiť, aby bol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii za určitých podmienok k dispozícii na podporu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí boli prepustení v dôsledku scenára bez dohody.

V sektore poľnohospodárstva bude k dispozícii celé spektrum existujúcich nástrojov na podporu trhu a priamu finančnú podporu pre poľnohospodárov, aby sa zmiernili najhoršie dôsledky pre poľnohospodársko-potravinárske trhy.

Írsko

Komisia a Írsko pokračujú v spolupráci s cieľom identifikovať opatrenia pre krízové riešenia bezprostredne po vystúpení bez dohody, ako aj pre stabilnejšie riešenie na nasledujúce obdobie. Zabezpečovací mechanizmus stanovený v dohode o vystúpení je jediným identifikovaným riešením, ktoré chráni Veľkopiatkovú dohodu, zabezpečuje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z medzinárodného práva a zachováva integritu vnútorného trhu.

Scenár bez dohody – podľa neho sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných dojednaní. Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ. Nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení.

Ako vyhlásil predseda Juncker v apríli 2019 v Európskom parlamente, ak by sa naplnil scenár bez dohody, od Spojeného kráľovstva by sa očakávalo riešenie troch hlavných otázok spojených s odlúčením, ktoré by pre EÚ boli nevyhnutným predpokladom na začatie rokovaní o budúcom vzťahu. Týmito otázkami sú:

 1. ochrana a zachovanie práv občanov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb pred brexitom,
 2. dodržanie finančných záväzkov, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ako členský štát,
 3. uchovanie litery a ducha Veľkopiatkovej dohody, udržanie mieru na ostrove Írsko a zachovanie integrity vnútorného trhu.

Čo treba robiť v prípade scenára bez dohody? - pokiaľ ide o obdobie bezprostredne po vystúpení, Komisia zriadila telefonické kontaktné centrum pre správne orgány členských štátov, aby získali jednoduchý prístup k odborným poznatkom útvarov Komisie. Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Užitočné odkazy pre občanov EÚ:

Užitočné odkazy pre podniky EÚ:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:42