Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Chránime prírodu a ozdravujeme potravinový reťazec

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes prijala komplexnú novú stratégiu v oblasti biodiverzity zameranú na návrat prírody do nášho života a stratégiu „z farmy na stôl“, vďaka ktorej chce vytvoriť spravodlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu. Tieto dve stratégie sa navzájom posilňujú a spájajú prírodu, poľnohospodárov, podniky a spotrebiteľov v spoločnom úsilí o dosiahnutie budúcnosti, ktorá bude udržateľná z hľadiska konkurencieschopnosti.

Európska komisia dnes prijala dve kľúčové stratégie:

V súlade s európskou zelenou dohodou sú v nich navrhnuté ambiciózne opatrenia a záväzky EÚ, ktorých cieľom je zastaviť stratu biodiverzity v Európe a v celom svete a pretransformovať naše potravinové systémy. Obe stratégie stavajú občana na prvé miesto, keďže predstavujú záväzok zvýšiť ochranu pôdy a morí, obnoviť degradované ekosystémy a zaujať ako EÚ vedúce postavenie v ochrane biodiverzity a budovaní udržateľného potravinového reťazca na medzinárodnej úrovni. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby podporili tieto dve stratégie a v nich stanovené záväzky. Zároveň sa všetci občania a zainteresované strany vyzývajú, aby sa zapojili do širokej verejnej diskusie.

Nová stratégia v oblasti biodiverzity sa zaoberá kľúčovými faktormi straty biodiverzity a jej cieľom je začleniť aspekty biodiverzity do celkovej stratégie EÚ v oblasti hospodárskeho rastu. V stratégii sa okrem iného navrhuje stanoviť záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, návrat opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie miery znečisťovania alebo ekologizáciu našich miest. Stratégia prináša konkrétne kroky zamerané na nasmerovanie európskej biodiverzity k obnove do roku 2030, a to vrátane transformácie minimálne 30 % európskych pôd a morí na účinne spravované chránené oblasti a návratu veľmi pestrých krajinných prvkov na aspoň 10 % poľnohospodárskej plochy.

Tieto opatrenia, ktoré majú prispieť k ochrane prírody, udržateľnému využívaniu a obnove, pomôžu pri vytváraní udržateľných pracovných miest a rastu, a tak budú mať hospodársky prínos pre miestne komunity.

Stratégia „z farmy na stôl“ umožní prechod k udržateľnému potravinovému systému EÚ, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti a zabezpečuje prístup k zdravému stravovaniu, ktorého zdrojom je zdravá planéta. Vďaka tejto stratégii sa zníži environmentálna a klimatická stopa potravinového systému EÚ a posilní sa jeho odolnosť, čo povedie k ochrane zdravia občanov a zabezpečeniu živobytia pre hospodárske subjekty. V stratégii sú stanovené konkrétne ciele zamerané na transformáciu potravinového systému EÚ, ktoré zahŕňajú aj zníženie používania pesticídov a s nimi súvisiacich rizík o 50 %, zníženie používania hnojív minimálne o 20 %, zníženie predaja antimikrobiálnych látok používaných u hospodárskych zvierat a v akvakultúre o 50 %, ako aj obhospodarovanie 25 % poľnohospodárskej pôdy v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva. Európski poľnohospodári, rybári a producenti v odvetví akvakultúry zohrávajú pri prechode na spravodlivejší a udržateľnejší potravinový systém kľúčovú úlohu. Aby mohli zaviesť udržateľné postupy, získajú podporu z nových tokov financovania a ekologických režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky.

Tlačová správa

Otázky a odpovede k stratégii v oblasti biodiverzity

Otázky a odpovede k stratégii „z farmy na stôl“

Informačný prehľad o stratégii v oblasti biodiverzity

Informačný prehľad o stratégii „z farmy na stôl“

Informačný prehľad o ekonomickom záujme na biodiverzite

Informačný prehľad o prínose pre poľnohospodárov

Informačný prehľad o príspevku spoločnej poľnohospodárskej politiky k európskej zelenej dohode

Stratégia v oblasti biodiverzity

Stratégia „z farmy na stôl“

Web: Európska zelená dohoda

Web: Biodiverzita

Web: „Z farmy na stôl“

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 20.05.2020 06:00
Upravené: 20.05.2020 16:39