Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia chce zriadiť koridory solidarity, ktoré majú pomôcť Ukrajine vyvážať poľnohospodárske výrobky

Miesto: Brusel

Komisia dnes v rámci reakcie EÚ, ktorá je prejavom solidarity s Ukrajinou, predstavila súbor opatrení na pomoc Ukrajine s vývozom poľnohospodárskych výrobkov.

V reakcii na inváziu Ruska na Ukrajine a jeho blokádu ukrajinských prístavov sa ukrajinské obilie a iné poľnohospodárske výrobky nemôžu dostať na miesta, kam boli určené. Táto situácia ohrozuje globálnu potravinovú bezpečnosť, v dôsledku čoho vznikla naliehavá potreba zriadiť alternatívne logistické trasy s využitím všetkých relevantných druhov dopravy. Komisia v dnešnom oznámení stanovuje akčný plán na zriadenie tzv. koridorov solidarity. Tieto koridory majú zabezpečiť, aby Ukrajina mohla vyvážať obilie, ale aj dovážať tovar, ktorý potrebuje, počnúc humanitárnou pomocou až po krmivá a hnojivá. Za bežných okolností Ukrajina vyváža 75 % obilia, ktoré vyprodukuje. Tento vývoz predstavuje približne 20 % národných ročných príjmov z vývozu. Pred vojnou sa cez ukrajinské čiernomorské prístavy vyvážalo 90 % obilia a olejnatých semien. Približne tretina vyvezených komodít smeruje do Európy, ďalšie dve tretiny do Číny a do Afriky.

Komisia chce odstrániť tieto prekážky a vytvoriť koridory solidarity, preto bude v krátkodobom horizonte spoločne s členskými štátmi a zainteresovanými stranami pracovať na týchto prioritných opatreniach:

  • Doplnenie nákladných železničných koľajových vozidiel, plavidiel a nákladných áut: Komisia vyzýva účastníkov trhu EÚ, aby bezodkladne sprístupnili ďalšie vozidlá. S cieľom zosúladiť ponuku s dopytom a nadviazať relevantné kontakty zriadi Komisia logistickú platformu na vytváranie kontaktov a požiada členské štáty, aby určili osobitné kontaktné miesta pre koridory solidarity (tzv. jednotné kontaktné miesta).
  • Kapacita dopravných sietí a terminálov na prekládky: Preprava ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov by sa mala uprednostniť a manažéri infraštruktúry by mali pre tento vývoz vytvoriť železničné prevádzkové intervaly. Komisia takisto vyzýva účastníkov trhu, aby urýchlene premiestnili mobilné systémy na nakladanie obilia do príslušných hraničných terminálov a urýchlili tak prekládky. Niektoré prekážky sa odstránia aj vďaka dohode o cestnej premávke s Ukrajinou. Komisia bude motivovať prevádzkovateľov dopravy v EÚ, aby svojim vozidlám umožnili vstup na Ukrajinu, aj tak, že preskúma možnosti navýšenia finančných záruk.
  • Colné operácie a iné inšpekcie: Komisia naliehavo vyzýva vnútroštátne orgány, aby boli maximálne flexibilné a zabezpečili primerané personálne obsadenie s cieľom zrýchliť postupy na hraničných priechodoch.
  • Skladovanie tovaru na území EÚ: Komisia posúdi dostupné skladovacie kapacity v EÚ a bude koordinovať svoje kroky s členskými štátmi, aby pomohla zaistiť väčšiu kapacitu na dočasné uskladnenie ukrajinského tovaru určeného na vývoz.

Podrobnosti:
Tlačová správa

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 12.05.2022 06:00
Upravené: 16.05.2022 14:32