Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia dospela k záveru, že postup pri nadmernom deficite už nie je v prípade Talianska v súčasnej situácii opodstatnený

Miesto: Brusel

Postup pri nadmernom deficite (EDP) je „nápravnou časťou“ Paktu stability a rastu. Tento postup je navrhnutý ako ochranné opatrenie v súvislosti s požiadavkou uvedenou v zmluve, na základe ktorej by členské štáty mali predchádzať nadmernej úrovni deficitu a dlhu.

Komisia dnes vyhodnotila dodatočné fiškálne úsilie, ktoré tento týždeň oznámili talianske orgány, a dospela k záveru, že je dostatočne významné na to, aby Rade v súčasnej situácii nenavrhla začať voči krajine postup pri nadmernom deficite (tzv. EDP) v dôsledku nesplnenia dlhového kritéria. Komisia 5. júna 2019 vo svojej správe posúdila faktory, ktoré v roku 2018 viedli k porušeniu referenčnej hodnoty pre znižovanie dlhu v Taliansku.

V správe sa preskúmal výsledok rozpočtového hospodárenia Talianska v roku 2018 a fiškálne prognózy na roky 2019 a 2020 a dospelo sa k záveru, že postup pri nadmernom deficite je opodstatnený. Talianska vláda 1. júla schválila svoj priebežný rozpočet na rok 2019 a zákonný dekrét, ktoré obsahujú korekciu na rok 2019 vo výške 7,6 mld. EUR, resp. 0,42 % HDP v nominálnom vyjadrení. V dôsledku toho sa očakáva, že celkový deficit Talianska v roku 2019 dosiahne 2,04 % HDP (oproti prognóze Komisie z jari 2019 na úrovni 2,5 %), čo bola cieľová hodnota zakotvená v rozpočte na rok 2019 v tej podobe, akú napokon prijal taliansky parlament. Vzhľadom na ustanovenia prijaté 1. júla sa očakáva, že Taliansko v roku 2019 vo všeobecnosti dodrží požadované úsilie na základe preventívnej časti Paktu stability a rastu, čím eliminuje nedostatok vo výške 0,3 % HDP, ako ho odhadla Komisia vo svojej jarnej prognóze.

Komisia bude naďalej dohliadať na účinné vykonávanie tohto balíka opatrení: bude dôsledne monitorovať plnenie rozpočtu na rok 2019 a posúdi, či je návrh rozpočtového plánu Talianska na rok 2020 v súlade s Paktom stability a rastu. Komisia posúdi vykonávanie týchto reforiem v kontexte európskeho semestra. Základom pre spustenie postupu pri nadmernom deficite je deficit verejných financií, ktorý prekročil 3 % HDP, a/alebo úroveň dlhu, ktorá presiahla 60 % HDP, pričom sa dostatočne nepribližuje k uvedenej úrovni. V nápravnej časti paktu sa momentálne nenachádza žiadny členský štát, keďže postup vzťahujúci sa na Španielsko bol ukončený v júni 2019.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie s názvom „Jarné kolo fiškálneho dohľadu nad Talianskom z roku 2019“

Správa o Taliansku v zmysle článku 126 ods. 3 (5. jún 2019)

Postup pri nadmernom deficite

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 03.07.2019 06:00
Upravené: 09.02.2020 11:24