Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia navrhuje zakročiť proti zahraničným subvenciám narúšajúcim jednotný trh

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes navrhla nový nástroj na riešenie potenciálnych rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotnom trhu.

Dnešný legislatívny návrh nadväzuje na prijatie bielej knihy z júna 2020 a na rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Jeho cieľom je odstrániť regulačnú medzeru na jednotnom trhu, keďže subvencie poskytované vládami krajín mimo EÚ sa v súčasnosti zväčša nekontrolujú, zatiaľ čo subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnemu dohľadu. Tento nový nástroj je navrhnutý tak, aby účinne bojoval proti zahraničným subvenciám, ktoré narúšajú jednotný trh a poškodzujú rovnaké podmienky v každej trhovej situácii. Keďže toto nariadenie podporuje spravodlivý a konkurencieschopný jednotný trh, čím vytvorí vhodné podmienky pre prosperujúci európsky priemysel, je kľúčové aj z hľadiska plnenia aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ, ktorá dnes bola takisto prijatá.

Pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, verejného obstarávania a ochrany obchodu zohrávajú dôležitú úlohu, keďže zabezpečujú podnikom pôsobiacim na jednotnom trhu spravodlivé podmienky. Žiadny z týchto nástrojov sa však nevzťahuje na zahraničné subvencie, ktoré pri nadobúdaní spoločností EÚ, účasti na verejnom obstarávaní v EÚ alebo zapájaní do iných obchodných činností v EÚ poskytujú príjemcom nespravodlivú výhodu. Tieto zahraničné subvencie môžu mať rôzne formy – od úverov s nulovým úrokom a iného financovania pod úrovňou nákladov, cez neobmedzené štátne záruky až po dohody o nulovej dani či priame finančné granty. K dnešnému návrhu je pripojená aj správa o posúdení vplyvu. Podrobne sa v nej vysvetľujú dôvody, prečo navrhované nariadenie vzniklo, a opisujú sa v nej viaceré situácie, v ktorých zahraničné subvencie môžu spôsobiť narušenie vnútorného trhu. Teraz prerokujú návrh Komisie Európsky parlament a členské štáty v rámci riadneho legislatívneho postupu, aby dospeli ku konečnému znenie nariadenia. Návrh bude otvorený aj na 8-týždňovú verejnú konzultáciu. Po prijatí bude nariadenie priamo uplatniteľné v celej EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Fakty

Navrhované nariadenie o zahraničných subvenciách narúšajúcich hospodársku súťaž

Správa o posúdení vplyvu

Zhrnutie správy o posúdení vplyvu

Biela kniha

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 05.05.2021 06:00
Upravené: 05.05.2021 17:09