Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia spúšťa nový desaťročný plán na podporu Rómov v EÚ

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes prijala nový desaťročný plán zahŕňajúci návrh odporúčania Rady na podporu Rómov v EÚ.

Zameriava sa na sedem kľúčových oblastí: rovnosť, začlenenie, účasť, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie. Pre každú oblasť Komisia vytýčila nové ciele a vydala členským štátom odporúčania, ako ich dosiahnuť. Ciele a odporúčania poslúžia ako dôležité nástroje na monitorovanie pokroku a zabezpečenie toho, aby EÚ výraznejšie napredovala pri poskytovaní nevyhnutnej podpory, ktorú stále potrebujú mnohí Rómovia žijúci v EÚ.

Hoci cieľom Komisie je úplná rovnosť, do roku 2030 navrhla minimálne ciele a vychádzala pritom z pokroku dosiahnutého v predchádzajúcom rámci. Na dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné, aby členské štáty zaviedli správne politiky. Komisia poskytuje členským štátom usmernenia a stanovila zoznam opatrení, ktoré majú prijať, aby sa pokrok v oblasti rovnosti, začleňovania a účasti Rómov urýchlil. Ide napríklad o rozvoj systémov podpory rómskych obetí diskriminácie, kampane na zvyšovanie informovanosti v školách, podporu finančnej gramotnosti, podporu zamestnávania Rómov vo verejných inštitúciách a zlepšenie prístupu rómskych žien ku kvalitným lekárskym prehliadkam, skríningu a plánovanému rodičovstvu. Komisia vyzýva členské štáty, aby do septembra 2021 predložili národné stratégie a každé dva roky podávali správy o ich vykonávaní. Komisia bude monitorovať pokrok pri dosahovaní cieľov do roku 2030.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačný prehľad – strategický rámec EÚ pre Rómov

Únia rovnosti: Strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov

Návrh Komisie týkajúci sa odporúčania Rady o rovnosti, začlenení a účasti Rómov

Usmernenia pre plánovanie a vykonávanie vnútroštátnych strategických rámcov pre Rómov

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 07.10.2020 06:00
Upravené: 16.10.2020 08:44