Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Komisia začína postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti 24 členským štátom za to, že netransponovali nové telekomunikačné pravidlá EÚ

Miesto: Brusel

Komisia dnes začala postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti 24 členským štátom za to, že neuzákonili nové telekomunikačné pravidlá EÚ.

Európskym kódexom elektronických komunikácií sa modernizuje európsky regulačný rámec pre elektronické komunikácie s cieľom zlepšiť možnosti výberu a posilniť práva spotrebiteľov napríklad zabezpečením zrozumiteľnejších zmlúv, kvalitných služieb a konkurencieschopných trhov. Kódex takisto zabezpečuje vyšší štandard komunikačných služieb vrátane efektívnejších a prístupnejších tiesňových komunikácií. Prevádzkovateľom okrem toho umožňuje využívať pravidlá stimulujúce investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako aj lepšiu regulačnú predvídateľnosť, ktorá vedie k inovačnejším digitálnym službám a infraštruktúram.

Lehota na transpozíciu kódexu do vnútroštátnych právnych predpisov uplynula 21. decembra 2020. Doposiaľ len GréckoMaďarsko a Fínsko oznámili Komisii prijatie všetkých potrebných opatrení na transpozíciu smernice, a teda že transpozíciu v plnej miere vykonali.

Komisia preto zaslala formálne výzvy Belgicku, Bulharsku, Cypru, Česku, Dánsku, Estónsku, Francúzsku, Holandsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Malte, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku a požiadala ich, aby príslušné opatrenia prijali a oznámili. Členské štáty majú dva mesiace na odpoveď.

Súvislosti

Európsky kódex elektronických komunikácií, ktorým sa regulačný rámec upravujúci európsky telekomunikačný sektor prispôsobuje novým výzvam, nadobudol účinnosť v decembri 2018 a členské štáty mali dva roky na to, aby tieto pravidlá vykonali. Ide o kľúčový právny predpis, ktorého cieľom je vytvoriť európsku gigabitovú spoločnosť a zabezpečiť plnú účasť všetkých občanov EÚ na digitálnom hospodárstve a spoločnosti.

S cieľom podporiť členské štáty pri transpozícii smernice do vnútroštátneho práva Komisia monitoruje transpozičný proces a poskytuje im rozsiahle usmernenia a pomoc. Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) okrem toho vypracoval a uverejnil usmernenia, ktoré majú prispieť k úspešnému vykonaniu nových pravidiel.

Na účely posilnenia hospodárskej súťaže, regulačnej harmonizácie, rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov trhu, ochrany spotrebiteľov a zabezpečenia primeraných sadzieb a rozmanitých ponúk internetových a telefonických služieb Komisia prijala v decembri 2020 v súlade s kódexom tieto právne predpisy:

  • nové delegované nariadenie, ktoré stanovuje maximálne sadzby za ukončenie volania v pevnej a mobilnej sieti platné v celej Únii, ktoré si operátori môžu navzájom účtovať za spojenie volaní medzi ich sieťami
  • najnovšia verzia odporúčania o relevantných trhoch, ktorá obsahuje aktualizovaný zoznam vopred určených trhov, ktorý musia národné regulačné orgány v Európe pravidelne preskúmavať.

Ďalšie informácie

Prehľad o európskom kódexe elektronických komunikácií

Európsky kódex elektronických komunikácií

Pripojiteľnosť pre európsku gigabitovú spoločnosť,

Nové pravidlá EÚ v telekomunikáciách: posledné opatrenia včas pred uplynutím lehoty na transpozíciu – tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 04.02.2021 06:00
Upravené: 05.02.2021 16:04