Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Koronavírus: Komisia mobilizuje všetky dostupné zdroje na ochranu životov a živobytia

Miesto: Brusel

Európska komisia navrhla balík významných opatrení, ktorých cieľom je pomoc pracovníkom udržať si príjmy, pomoc podnikateľom udržať sa na trhu, ale aj podpora pre najodkázanejšie osoby či poľnohospodárov a rybárov. Na stole je aj návrh na presmerovanie všetkých dostupných štrukturálnych fondov na reakciu na pandémiu spôsobenú koronavírusom.

Aj vďaka dnešným návrhom sa EK napĺňa svoju najvyššiu prioritu ktorou je Ochrana pracovných miest, životov a živobytia všetkých Európanov.

Navrhované opatrenia sú založené na súčasnom rozpočte EÚ a budú na ne využité všetky dostupné finančné prostriedky. To poukazuje na potrebu silného a flexibilného dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý by umožnil začať s obnovou hospodárstva. Komisia tieto opatrenia prijíma s presvedčením,  že jediné účinné riešenie krízy v Európe je založené na spolupráci, flexibilite a predovšetkým na solidarite.

1. Nástroj SURE:100 miliárd eur na zachovanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov 

Nástroj SURE bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia.  

Cieľom je:

  • zmierniť ekonomický šok,
  • zaistiť opätovné naštartovanie hospodárstva EÚ, keď na to budú vhodné podmienky,
  • zachovať pracovné miesta,
  • zaistiť fungovanie podnikov.

Spoločnosti vo všetkých členských štátoch budú môcť dočasne skrátiť pracovný čas zamestnancov alebo úplne pozastaviť prácu, a to s podporou príjmov od štátu za neodpracované hodiny. Zamestnanci tak nestratia príjem a podniky si budú môcť udržať svojich zamestnancov. Samostatne zárobkovo činné osoby dostanú náhradu príjmu za súčasnú núdzovú situáciu.

Ako to bude fungovať?

Krajinám, ktoré to budú potrebovať, sa poskytnú úvery až do výšky 100 miliárd EUR. Tie budú založené na zárukách poskytnutých členskými štátmi a budú smerovať tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie.

2. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby

Pri obmedzovaní kontaktov medzi ľuďmi v dôsledkú šírenia pandémie, je ešte dôležitejšie, aby tí, ktorí pri napĺňaní svojich najzákladnejších potrieb závisia od iných, neboli odrezaní od pomoci. Tento fond bude upravený tak, aby reagoval na túto výzvu: zavedie sa najmä používanie elektronických poukážok, aby sa znížilo riziko nákazy, ako aj možnosť kúpy ochranných prostriedkov pre osoby poskytujúce pomoc.

3. Podpora pre rybárov a poľnohospodárov

Využívanie Európskeho námorného a rybárskeho fondu  bude pružnejšie.

Komisia tiež čoskoro navrhne súbor opatrení na to, aby farmári a iní príjemcovia mohli získať potrebnú podporu prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky, napríklad v podobe dlhšieho času na podávanie žiadostí o podporu a dlhšieho času pre správne orgány na ich spracovanie, vyšších zálohových platieb na priame platby a platby na rozvoj vidieka, a väčšej pružnosti, pokiaľ ide o kontroly na mieste, aby sa čo najviac obmedzila potreba fyzického kontaktu a znížila administratívna záťaž.

4. Presmerovanie VŠETKÝCH finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na boj proti núdzovej situácii (Investičná iniciatíva Plus)

Na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia sa zmobilizujú všetky neviazané prostriedky z troch fondov politiky súdržnosti – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Finančné prostriedky bude možné presúvať medzi týmito fondmi ako aj medzi kategóriami regiónov a medzi politickými cieľmi. Veľmi významné je upustenie od požiadaviek na spolufinancovania zo štátnych rozpočtov a zjednoduší sa aj administratíva.

5. Nástroj núdzovej podpory pre oblasť zdravotníctva - 3 miliardy EUR

Komisia intenzívne pracuje na zabezpečení dodávok ochranného vybavenia a pľúcnych ventilácií. Podpora bude potrebná aj na hromadné testovanie, zdravotnícky výskum, zavedenie nových spôsobov liečby a na výrobu, nákup a distribúciu vakcín v celej EÚ. EÚ dnes navrhuje využiť všetky zostávajúce finančné prostriedky z tohtoročného rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť reagovať na potreby európskych systémov zdravotnej starostlivosti. Na riadenie krízy v oblasti verejného zdravia a zabezpečenie dôležitého vybavenia a dodávok sa vloží do nástroja núdzovej pomoci suma 3 miliardy EUR 300 miliónov EUR z tejto sumy sa pridelí na program RescEU, určeného na podporu spoločných zásob vybavenia.

Komisia v posledných týždňoch prijala opatrenia s cieľom poskytnúť členským štátom všetku potrebnú flexibilitu, aby mohli finančne podporovať svoje systémy zdravotnej starostlivosti, podniky a pracovníkov. Prijala opatrenia na koordináciu, urýchlenie a posilnenie úsilia pri obstarávaní zdravotníckeho vybavenia a zamerala financovanie výskumu na vývoj vakcíny. Neprestajne pracovala na zaistení nerušeného pohybu tovaru a cezhraničných pracovníkov v celej EÚ, aby sa zaistilo fungovanie nemocníc, tovární a zásobovanie predajní. Naďalej pokračuje v podpore repatriácií občanov EÚ, ich rodinných príslušníkov a osôb s dlhodobým pobytom z celého sveta do Európy.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Investičná iniciatíva Plus v reakcii na koronavírus Nové opatrenia na mobilizáciu kľúčových investícií a zdrojov
Otázky a odpovede: Komisia navrhuje SURE, nový dočasný nástroj v hodnote do 100 miliárd EUR na pomoc pri ochrane pracovných miest a ľudí pri práci
Otázky a odpovede: Nástroj núdzovej podpory Európskej únie pre sektor zdravotníctva
Prehľad: Reakcia EÚ na koronavírus – najnovšie aktualizácie
Prehľad: Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus
Prehľad: Reakcia na koronavírus: Podpora sektoru rybolovu a akvakultúry
Prehľad: Podpora členských štátov s cieľom chrániť pracovníkov a pracovné miesta – SURE
Texty právnych predpisov sú dostupné na webovom sídle reakcie na koronavírus 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.04.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:54