Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

COVID-19 - opatrenia Európskej komisie

Miesto: Brusel

Európska komisia predložila usmernenia pre členské štáty, týkajúce sa opatrení zavádzaných na štátnych hraniciach v kontexte šíriaceho sa ochorenia COVID-19.

Na jednej strane je potreba ochrániť ľudí pred šírením vírusu, na druhej stane je potrebné zaistiť pohyb dôležitých tovarov a služieb (zdravotnícke materiály, tovary podliehajúce skaze, záchranné služby) na európskom vnútornom trhu.

Usmernenia boli prezentované ministrom zdravotníctva  a vnútra všetkých členských štátov EÚ, ktorí dnes o 11.00 absolvovali spoločný videohovor. Tieto videohovory sa budú uskutočňovať pravidelne, aby sa zabezpečila čo najúčinnejšia koordinácia opatrení prijatých v reakcii na šírenie sa koronavírusu spôsobujúceho ochorenia COVID19. 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla zavedenie dočasného obmedzenia cestovania, ktoré nie je nevyhnutné na obdobie 30 dní, s možnosťou predĺženia v prípade potreby.

Podrobnosti:

Vyhlásenie Ursuly von der Leyenovej

Tlačová správa

Európsky tím zodpovedný za boj proti koronavírusu

 

Doteraz podniknuté kroky zo strany Európskej komisie

Európska únia má v oblasti verejného zdravia podporné právomoci - môže podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. Znamená to, že členské štáty si vyhradili zdravotníctvo takmer úplne do svojej kompetencie a Európskej únii v tejto oblasti zverili koordináciu (Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb), cezhraničný tok informácií, schvaľovanie liekov (Európska agentúra pre lieky) a, samozrejme, vnútorný trh.

Súhrn doterajších krokov:

15. 3. 2020 – EK zabezpečuje, aby ochranné prostriedky ostali v EÚ  - zavádza systém vývozných povolení na ochranné prostriedky. To znamená, že takýto zdravotnícky materiál sa môže vyvážať do krajín mimo Únie iba s výslovným súhlasom vlád EÚ. Komisia tiež odrádza od zákazu predaja ochranných prostriedkov medzi krajinami EÚ - pretože žiadna krajina nedokáže sama vyrobiť všetko, čo potrebuje.

Tlačová správa

13.3.2020  - zmiernenie dopadov na hospodárstvo: európska koordinovaná reakcia na zmiernenie sociálne-ekonomického dopadu koronavírusu.

Niektoré z opatrení:

  • flexibilita rámca štátnej pomoci
  • flexibilita európskeho fiškálneho rámca
  • Mobilizácia rozpočtu EÚ - v nadchádzajúcich týždňoch sa z rozpočtu EÚ uvoľní 1 miliarda EUR ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou. Týmto spôsobom sa pomôže aspoň 100 000 európskych MSP a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ktorým sa poskytnú prostriedky približne vo výške 8 miliárd EUR. Okrem toho poskytneme úverové prázdniny existujúcim dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení.
  • Investičná iniciatíva -  Komisia navrhuje, aby sa 37 miliárd EUR v rámci politiky súdržnosti použilo na boj proti krízovej situácii spôsobenej koronavírusom. Na tento účel Komisia navrhuje, že sa tento rok vzdá svojej povinnosti požiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov. Predstavuje to približne 8 miliárd EUR z rozpočtu EÚ, ktoré budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálnych finančných prostriedkov vo výške 29 miliárd EUR v celej EÚ. Účinne sa tak zvýši objem investícií v roku 2020 a prispeje sa k skoršiemu použitiu nevyčerpaných prostriedkov politiky súdržnosti vo výške 28 miliárd EUR v rámci programov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby tento návrh urýchlene schválili, aby ho bolo možné prijať v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.
  • Rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac zasiahnuté členské štáty. V roku 2020 sú k dispozícii prostriedky až do výšky 800 miliónov EUR. 

Tlačová správa

Otázky a odpovede

11.3.2020 - Intenzívnejšie opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 - mobilizácia 140 miliónov EUR z verejného a súkromného financovania na výskum vakcín, diagnostiky a liečby. Komisia tiež posilní svoju koordinačnú úlohu a bude každý deň v kontakte s národnými ministrami zdravotníctva a vnútra, aby prerokovali potrebné opatrenia.

Tlačová správa

Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírus

Záznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej

10.3.2020 - Opatrenia Komisie v reakcii na COVID-19 -  Komisia očakáva ďalší rapídny pokles leteckej dopravy, preto v zrýchlenom procese predstaví reguláciu prevádzkových intervalov letísk. Tá by mala uvoľniť tlak najmä na menšie letecké spoločnosti a obmedziť lietanie prázdnych „letov duchov“. Cieľom Komisie je spomaliť šírenie vírusu, koordinovať opatrenia a urýchliť výskum liečby, diagnostiky a vakcín a znížiť vplyv na hospodárstvo.

Opatrenia Európskej komisie v reakcii na koronavírus

Záznam tlačového brífingu Ursuly von der Leyenovej

6.3.2020 - EK podporí projekty sumou 47,5 milióna eur - po uverejnení januárovej výzvy v hodnote 10 miliónov eur Európska komisia zabezpečila ďalších 37,5 miliónov eur na naliehavý výskum v oblasti vývoja vakcín proti koronavírusu a na jeho liečbu a diagnostiku. Toto opatrenie je súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19. Vďaka dodatočnej sume z programu Horizont 2020 Komisia zvyšuje rozpočet núdzovej výzvy vyhlásenej v januári s cieľom bojovať proti epidémii COVIDI-19 na 47,5 milióna eur. Mohla tak vybrať 17 projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej, ktoré začnú pracovať na vývoji očkovacích látok, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov zameraných na prevenciu šírenia koronavírusu.

Tlačová správa

Príhovor komisárky Stelly Kyriakidesovej

Tlačová konferencia po stretnutí ministrov zdravotníctva

28.2.2020 - EK koordinuje hodnotenie vplyvu koronavírusu na priemysel – EK bude  koordinovať celoeurópsku analýzu účinkov nákazy na európsky priemysel a podniky. Informoval o tom komisár pre vnútorný trh Thierry Breton a požiadal členské štáty o zaslanie súhrnných údajov a hodnotení vplyvu situácie na dodávateľské reťazce.

Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC) Komisie v súčasnosti nepretržite pracuje na poskytnutí pomoci Taliansku, ktoré požiadalo prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany o pomoc a o ochranné masky. Komisia spolu s členskými štátmi EÚ tiež zrýchľuje proces spoločného obstarávania ochranných pomôcok s cieľom uľahčiť členským štátom ich dostupnosť ako aj minimalizovať ich potenciálny nedostatok.

Otázky a odpovede ku koronavírusu

Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53