Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Ľudské práva a demokracia: v snahe zaručiť rovnosť a dôstojnosť na celom svete

Miesto: Brusel

Európska komisia a vysoký predstaviteľ dnes predstavili priority a ďalší postup v oblasti ľudských práv a demokracie a prijali spoločné oznámenie a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024. Okrem toho predložili spoločný návrh Rade, aby o postupe v otázkach, na ktoré sa vzťahuje akčný plán, rozhodovala kvalifikovanou väčšinou, a tým zvýšila strategický význam akčného plánu. Cieľom plánu je rozhodovať v záležitostiach týkajúcich sa ľudských práv a demokracie rýchlejšie a účinnejšie.

Zmeny v geopolitike, začiatok digitálneho veku, zhoršovanie životného prostredia a zmena klímy predstavujú nové výzvy, ktoré však prinášajú aj príležitosti, ako podporiť pozitívny posun k demokratickejším a inkluzívnejším spoločnostiam. V dnešnom návrhu sú stanovené kroky, ktoré musia EÚ a jej členské štáty urobiť, aby sa tejto novej realite prispôsobili a vystupovali spoločne v súlade so základnými hodnotami EÚ.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell v tejto súvislosti uviedol: „Krízové situácie podobné tej, ktorú dnes zažívame s pandémiou koronavírusu, sú osobitne náročné na účinné uplatňovanie a ochranu ľudských práv a skúškou fungovania našich demokracií. Európa tak dostala príležitosť postaviť sa za svoje hodnoty a záujmy. Chce to odvahu a odhodlanie riešiť tieto výzvy spoločne. Dnes prichádzame s ambicióznym plánom ochrany ľudských práv a demokracie na celom svete cestou rýchlejšieho a účinnejšieho využívania všetkých našich zdrojov“.

Na základe úspechov v predchádzajúcich akčných plánoch sú v novom akčnom pláne stanovené priority a kľúčové činnosti na obdobie nasledujúcich piatich rokov, ako aj záväzok, že EÚ bude vo svojich zahraničných činnostiach zohrávať významnejšiu úlohu pri presadzovaní a ochrane ľudských práv a demokracie. Akčný plán je rozdelený do piatich oblastí činnosti:

  • ochrana a posilňovanie postavenia jednotlivcov,
  • budovanie odolných, inkluzívnych a demokratických spoločností,
  • podpora globálneho systému ľudských práv a demokracie,
  • využívanie príležitostí a riešenie výziev spojených s novými technológiami,
  • plnenie úloh spoluprácou.

Týchto päť akčných smerov bude slúžiť ako základ pre operačné opatrenia, ktoré sa majú vykonávať na celoštátnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni v závislosti od miestnych pomerov a špecifík. Preto chce EÚ využiť širokú škálu politík a nástrojov, ktoré jej slúžia na presadzovanie a ochranu ľudských práv, demokracie a právneho štátu.

Konať rýchlejšie

K oznámeniu a novému akčnému plánu pre ľudské práva a demokraciu je pripojený spoločný návrh adresovaný Rade, ktorý odráža strategický význam akčného plánu a je zameraný na podporu rýchlejšieho a účinnejšieho prijímania rozhodnutí. V prípade dohody by Európska rada jednomyseľne prijala akčný plán pre ľudské práva a demokraciu ako strategickú politiku EÚ. To by v budúcnosti znamenalo, že o záležitostiach, ktorých sa nový akčný vzťah týka, by mohla Rada rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Išlo by o ústretový krok k strategickejšej a asertívnejšej EÚ.

Ďalšie kroky

Spoločné oznámenie, akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2020 – 2024) a sprievodný spoločný návrh sa predložia Rade a Európskemu parlamentu. Teraz je na Rade, aby prijala ďalšie kroky potrebné k schváleniu tohto akčného plánu EÚ vrátane návrhu adresovanému Európskej rade, aby bol schválený ako strategická politika EÚ.

Súvislosti

Napriek významnému pokroku treba vyriešiť problémy, na ktoré naráža univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a ktoré zhoršujú stav demokracie. Pritom sa do popredia stále viac dostávajú nové technológie, ktoré prinášajú príležitosti, ale aj riziká. Digitálne technológie môžu napríklad pomôcť s presadzovaním ľudských práv a demokratizáciou, ale zneužitie nových technológií so sebou nesie riziko zvýšenej kontroly, monitorovania a represie. Ochranu ľudských práv ovplyvňujú aj globálne environmentálne výzvy.

EÚ aj naďalej zostáva vytrvalým a silným ochrancom ľudských práv a demokracie. V roku 2012 prijala EÚ strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu, ktorého cieľom je stanoviť zásady, ciele a priority, a to všetko s cieľom zlepšiť účinnosť a konzistentnosť politiky EÚ v týchto oblastiach. Na vykonávanie tohto rámca prijala EÚ v rokoch 2012 a 2015 dva akčné plány.

EÚ sa od prijatia strategického rámca EÚ pre ľudské práva a demokraciu v roku 2012, prvých dvoch akčných plánov EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie (na roky 2012 – 2014 a 2015 – 2019), vymenovania prvého osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva (EUSR) v roku 2012 a prijatia záverov Rady o demokracii v roku 2019 stále významnejšie angažuje na medzinárodnej úrovni a vo svojich činnostiach v tretích krajinách a s tretími krajinami je aktívnejšia, viditeľnejšia, efektívnejšia a koordinovanejšia.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Spoločné oznámenie „Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024“

Akčný plán EÚ na roky 2020 – 2024

Spoločný návrh odporúčania Rady adresovaný Európskej rade

Príloha Spoločný návrh odporúčania Rady adresovaný Európskej rade

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53