Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

NextGenerationEU: Európska komisia spúšťa hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes spustila hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti, verejnú online platformu na preukázanie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako celku a jednotlivých národných plánov obnovy a odolnosti.

Hodnotiaca tabuľka je v prvom rade nástrojom pre občanov EÚ na transparentné zobrazovanie informácií o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Bude slúžiť aj ako základ pre prípravu výročných správ Komisie o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a správy o preskúmaní adresovanej Európskemu parlamentu a Rade, ako aj na dialóg medzi Parlamentom a Komisiou o podpore obnovy a odolnosti. Webové sídlo s hodnotiacou tabuľkou obnovy a odolnosti je členené do samostatných oddielov o plnení míľnikov a cieľov a o vyplácaní prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Obsahuje aj osobitné údaje, ktoré zostavila Komisia, ako sú výdavky podľa oblastí politiky a rozdelenie zelených, digitálnych a sociálnych výdavkov v rámci mechanizmu. Kvalitatívne informácie o vykonávaní plánov v konkrétnych oblastiach politiky sú uvedené v tematických analýzach hodnotiacej tabuľky.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15