Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Novinky o Európskej zelenej dohode

Miesto: Brusel

Európska komisia prijala sériu návrhov, ktorými by ďalej upravila svoj rámec politiky v oblasti energetiky a klímy s cieľom znížiť škodlivé emisie skleníkových plynov a odstrániť uhlík z atmosféry. Tieto návrhy nadväzujú na balík návrhov prijatý v júli a sú nevyhnutné na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a cieľov v oblasti klímy do roku 2030.

Podpora renovácie a dekarbonizácie budov

Komisia navrhla zosúladiť pravidlá energetickej hospodárnosti budov s Európskou zelenou dohodou a dekarbonizovať budovy EÚ do roku 2050. Tento návrh uľahčí renováciu domov, škôl, nemocníc, kancelárií a iných budov v celej Európe s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a účty za energiu a zlepšiť kvalitu života miliónov Európanov. Dnešnou revíziou smernice o energetickej hospodárnosti budov sa stratégia Komisie v oblasti vlny obnovy premieta do konkrétnych legislatívnych opatrení.

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Návrh

Návrhy na odstránenie, recykláciu a udržateľne skladovanie uhlíka

Komisia prijala oznámenie o udržateľných uhlíkových cykloch, v ktorom sa stanovuje spôsob, ako zvýšiť odstraňovanie uhlíka z atmosféry. Na vyváženie vplyvov našich emisií CO2 bude musieť EÚ výrazne znížiť svoju závislosť od fosílneho uhlíka, rozšíriť uhlíkové poľnohospodárstvo na ukladanie väčšieho množstva uhlíka v prírode a podporovať priemyselné riešenia na udržateľné a preukázateľné odstraňovanie a recykláciu uhlíka. Odstránenie a ukladanie väčšieho množstva uhlíka z atmosféry, oceánov a pobrežných mokradí je nevyhnutné na dosiahnutie právne záväzného záväzku EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.
Tlačová správa

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Oznámenie

Nový rámec EÚ na dekarbonizáciu trhov s plynom, podporu vodíka a zníženie emisií metánu

Komisia prijala súbor legislatívnych návrhov na dekarbonizáciu trhu EÚ s plynom uľahčením zavádzania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov vrátane vodíka a na zaistenie energetickej bezpečnosti pre všetkých občanov v Európe. Komisia takisto nadväzuje na stratégiu EÚ pre metán a jej medzinárodné záväzky prostredníctvom návrhov na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky v Európe a v našom globálnom dodávateľskom reťazci. Európska únia musí dekarbonizovať spotrebu energie, aby do roku 2030 znížila emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % a do roku 2050 sa stala klimaticky neutrálnou, a tieto návrhy pomôžu dosiahnuť tento cieľ.

Tlačová správa

Posilnenie ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva

Komisia dnes prijala návrh novej smernice EÚ na potlačenie trestných činov proti životnému prostrediu, čím splnila kľúčový záväzok Európskej zelenej dohody. Cieľom návrhu je zefektívniť ochranu životného prostredia tým, že sa členským štátom ukladá povinnosť prijať trestnoprávne opatrenia. Vymedzuje nové trestné činy proti životnému prostrediu, stanovuje minimálnu úroveň sankcií a posilňuje účinnosť spolupráce v oblasti presadzovania práva. Takisto ukladá členským štátom povinnosť podporovať a pomáhať osobám, ktoré nahlasujú trestné činy proti životnému prostrediu a spolupracujú s ich presadzovaním. Tento návrh pomôže chrániť prírodu a prírodné zdroje, ako aj verejné zdravie a blahobyt. 

Podrobnosti:

Tlačová správa
Otázky a odpovede
Informačný prehľad

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15