Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Ochrana údajov: Európska komisia rieši bezpečnosť tokov osobných údajov do Spojeného kráľovstva

Miesto: Brusel

Komisia dnes začala proces smerujúci k prijatiu dvoch rozhodnutí o primeranosti prenosu osobných údajov do Spojeného kráľovstva, jedno podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a druhé podľa smernice o presadzovaní práva.

Uverejnením návrhov rozhodnutí sa začína proces smerujúci k ich prijatiu. Jeho súčasťou je získanie stanoviska od Európskeho výboru pre ochranu údajov (EPDP) a súhlasu od výboru zloženého zo zástupcov členských štátov EÚ. Po ukončení tohto postupu môže Komisia pristúpiť k prijatiu oboch rozhodnutí o primeranosti.

Komisia v posledných mesiacoch dôkladne posúdila právne predpisy a prax Spojeného kráľovstva v oblasti ochrany osobných údajov vrátane pravidiel prístupu verejných orgánov k údajom. Dospela k záveru, že Spojené kráľovstvo zabezpečuje úroveň ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni zaručenej podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a po prvýkrát aj podľa smernice o presadzovaní práva (LED).

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti povedala: „Pre podniky a občanov na oboch stranách Lamanšského prielivu má voľný a bezpečný tok osobných údajov zásadný význam. Spojené kráľovstvo opustilo EÚ, ale nie európsku rodinu, ktorá chráni súkromie. Mali by sme sa však postarať aj o to, aby naše rozhodnutie odolalo času. Preto sme doň zahrnuli jasné a prísne postupy monitorovania a preskúmania, pozastavenia a zrušenia takýchto rozhodnutí, aby sme vedeli vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý môže nastať vo vývoji systému Spojeného kráľovstva po udelení primeranosti.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders uviedol: „Tok bezpečných údajov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom má zásadný význam pre zachovanie úzkych obchodných väzieb a účinnú spoluprácu v boji proti trestnej činnosti. Dnes sme začali proces na dosiahnutie tohto cieľa. Dôkladne sme preverili systém ochrany súkromia uplatňovaný v Spojenom kráľovstve po tom, ako odišlo z EÚ. Teraz navrhované texty dôkladne preskúmajú európske orgány na ochranu údajov. Pohyb osobných údajov cez Lamanšský prieliv nesmie nikdy ohroziť základné právo občanov EÚ na ochranu údajov. A práve to by mali po prijatí zaručiť rozhodnutia o primeranosti.“

V porovnaní s inými krajinami mimo EÚ, v ktorých proces hodnotenia primeranosti medzi často rozdielnymi systémami vedie k zbližovaniu, režim ochrany údajov v Spojenom kráľovstve desaťročia formovali právne predpisy EÚ. Je však potrebné zabezpečiť, aby závery o primeranosti odolali času, keďže Spojené kráľovstvo už pravidlami ochrany súkromia EÚ nebude viazané. Preto ak budú tieto návrhy rozhodnutí prijaté, platili by obdobie prvých štyroch rokov. Ak by bola po štyroch rokoch úroveň ochrany v Spojenom kráľovstve naďalej primeraná, platnosť záverov o primeranosti možno predĺžiť.

Toky údajov medzi Európskym hospodárskym priestorom a Spojeným kráľovstvom budú dovtedy pokračovať a zostanú bezpečné vďaka podmienenému dočasnému režimu, ktorý bol dohodnutý v dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Dočasný režim skončí 30. júna 2021.

Ďalší postup

Po zohľadnení stanovísk Európskeho výboru pre ochranu údajov Európska komisia požiada o schválenie zástupcov členských štátov v rámci tzv. komitologického postupu. Na základe toho môže Európska komisia prijať voči Spojenému kráľovstvu konečné rozhodnutia o primeranosti.

Súvislosti

V článku 45 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v článku 36 ods. 3 smernice o presadzovaní práva sa Komisii udeľuje právomoc rozhodnúť prostredníctvom vykonávacieho aktu, že krajina mimo EÚ zabezpečuje „primeranú úroveň ochrany“, t. j. úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je v zásade rovnocenná úrovni ochrany v rámci EÚ. Ak sa zistí, že krajina mimo EÚ má „primeranú úroveň ochrany“, prenos osobných údajov z EÚ do príslušnej krajiny mimo EÚ sa môže uskutočniť bez ďalších podmienok.

V Spojenom kráľovstve sa spracúvanie údajov riadi takzvaným všeobecným nariadením o ochrane údajov Spojeného kráľovstva a zákonom o ochrane údajov z roku 2018, ktoré vychádzajú zo všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov a zo smernice o presadzovaní práva. Tieto predpisy poskytujú podobné záruky, individuálne práva, povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, pravidlá týkajúce sa medzinárodných prenosov, systém dohľadu a možnosti nápravy ako právo EÚ. V návrhoch rozhodnutí sa podrobne posudzujú podmienky a obmedzenia, mechanizmy dohľadu a opravné prostriedky uplatniteľné na prístup verejných orgánov Spojeného kráľovstva k údajom, najmä keď ide o účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti.

Za zmienku stojí aj to, že Spojené kráľovstvo je a chce byť aj naďalej zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských právach a Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, ktorý predstavuje jediný záväzný multilaterálny nástroj na ochranu údajov. Znamená to, že hoci Spojené kráľovstvo opustilo EÚ, zostáva členom európskej „rodiny, ktorá chráni súkromie“. Nepretržité dodržiavanie takýchto medzinárodných dohovorov má osobitný význam pre stabilitu a trvácnosť navrhovaných rozhodnutí o primeranosti.

Návrhy rozhodnutí o primeranosti, ktoré dnes odišli do Európskeho výboru pre ochranu údajov, sa týkajú toku údajov z EÚ do Spojeného kráľovstva. Toky údajov opačným smerom – zo Spojeného kráľovstva do EÚ – sú regulované právnymi predpismi Spojeného kráľovstva, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2021. Spojené kráľovstvo sa rozhodlo, že EÚ zabezpečuje primeranú úroveň ochrany, a preto môžu údaje zo Spojeného kráľovstva voľne prúdiť do EÚ.

Ďalšie informácie

Návrh rozhodnutia: všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Návrh rozhodnutia: smernica o presadzovaní práva

Medzinárodný rozmer ochrany údajov: rozhodnutia o primeranosti

Medzinárodný rozmer ochrany údajov: brexit

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.02.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:05