Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Prestížna Cena EHSV pre občiansku spoločnosť bude v roku 2019 venovaná posilneniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

Miesto: Brusel

Prihlášky na rok 2019 možno už zasielať.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve. Ocenia sa ňou inovatívne iniciatívy a projekty, ktorých zámerom je bojovať za rovnaké príležitosti žien a mužov a rovnaké zaobchádzanie s nimi vo všetkých sférach hospodárskeho a sociálneho života.

O cenu EHSV pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci. Prihlasovať sa môžu iba iniciatívy alebo projekty, ktoré sa už realizovali alebo ktoré ešte stále prebiehajú.

Suma v celkovej výške 50 000 EUR sa rozdelí medzi najviac piatich víťazov. Konečný termín na zaslanie prihlášok je 6. septembra 2019 do 10.00 hod. a slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční 12. decembra 2019 v Bruseli.


VIAC O TÉME TOHTOROČNEJ CENY

EHSV, ktorý poskytuje európskym odborovým zväzom, mimovládnym organizáciám a organizáciám zamestnávateľov na úrovni EÚ priestor na vyjadrenie svojich názorov, opakovane upozorňoval na pretrvávajúcu rodovú segregáciu a diskrimináciu na európskych trhoch práce a v spoločnosti. Šesťdesiat rokov po tom, čo sa EÚ v Rímskych zmluvách zaviazala odstrániť rozdiely v príjmoch medzi ženami a mužmi, je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov naďalej obrovský a dosahuje 16 %. Rozdiel v dôchodkoch medzi ženami a mužmi predstavuje neuveriteľných 38 %.

Ženy tvoria 51 % obyvateľstva EÚ, ale len 67 % z nich pracuje. Podiel žien na podnikaní predstavuje iba 31 %. Vzhľadom na svoje opatrovateľské povinnosti doma je pravdepodobnejšie, že sa zamestnajú na čiastočný úväzok alebo na neistých pracovných miestach, takže napokon zarábajú menej. Stále sú vo veľkej miere nedostatočne zastúpené v politických a hospodárskych rozhodovacích orgánoch, ako napríklad v správnych radách spoločností.

Stereotypy založené na rodovej príslušnosti prenikajú do všetkých sfér života. Médiá často udržiavajú rodové úlohy, stereotypy alebo normy či dokonca prezentujú ponižujúce obrazy žien. Vzhľadom na nedávne zásahy do práv žien v Európe a znepokojujúce odhady, podľa ktorých bude ženám trvať viac ako jedno storočie, kým sa s nimi bude zaobchádzať rovnako ako s mužmi, EHSV nedávno vyzval na politickú angažovanosť v prospech dosiahnutia rovnosti medzi ženami a mužmi v Európe.

EHSV tento rok udelí svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočným projektom a iniciatívam, ktoré sa týkajú aspoň jednej z týchto otázok:
•    boj proti rodovým stereotypom alebo zvyšovanie povedomia o nich, diskriminačné sociálne správanie a predsudky vo všetkých sférach hospodárskeho a sociálneho života,
•    zvyšovanie povedomia o následkoch rodových stereotypov v mediálnom obsahu,
•    podpora účasti žien v povolaniach, v ktorých tradične dominujú muži, ako napríklad v odvetviach STEM a IKT, a boj proti rodovej segregácii vo vzdelávaní,
•    boj proti rozdielom v odmeňovaní a dôchodkoch mužov a žien,
•    podpora podnikania žien, rovnosť v rozhodovacom procese, ekonomická nezávislosť žien a zosúladenie pracovného a súkromného života,
•    riešenie osobitných problémov, ktorým čelia zraniteľné ženy, ako sú slobodné matky, ženy so zdravotným postihnutím, migrantky, príslušníčky etnických menšín alebo pracovníčky s nízkou kvalifikáciou.

Úplný popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na tejto internetovej stránke: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-eesc-civil-society-prize


O CENE PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorá sa udeľuje už jedenásty rok, EHSV zaviedol s cieľom odmeniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie. V roku 2018 sa cena zamerala na tému Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 24.07.2019 06:00
Upravené: 24.07.2019 14:09