Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Pripravenosť na brexit bez dohody: Európska komisia hodnotí stav príprav a vydáva praktické usmernenia pre koordinovaný prístup EÚ

Európska komisia dnes, pred samitom Európskej rady (článok 50), zhodnotila intenzívne prípravy Európskej únie na brexit bez dohody a vydala praktické usmernenia pre členské štáty v piatich oblastiach.

Týmito oblasťami sú: práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie, ochrana údajov, lieky a zdravotnícke pomôcky, policajná a justičná spolupráca v trestných veciach a rybárstvo. Cieľom dnešných usmernení je zaistiť hladké praktické vykonávanie úniových a vnútroštátnych krízových opatrení v prípade, že by Spojené kráľovstvo opustilo EÚ bez dohody 12. apríla alebo neskôr, ¬a zachovať si koordinovaný prístup v každej fáze takéhoto scenára bez dohody. Vystúpenie bez dohody bude mať rušivý vplyv a nie je žiaduce, ale EÚ je naň dôkladne pripravená.

Ak by sa naplnil scenár bez dohody, od Spojeného kráľovstva by sa očakávalo riešenie troch hlavných otázok spojených s odlúčením, ktoré by pre EÚ boli nevyhnutným predpokladom na začatie rokovaní o budúcom vzťahu. Týmito otázkami sú: 1. ochrana a zachovanie práv občanov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb pred brexitom, 2. dodržanie finančných záväzkov, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ako členský štát, a 3. uchovanie litery a ducha Veľkopiatkovej dohody, udržanie mieru na ostrove Írsko a zachovanie integrity vnútorného trhu.

Usmernenia v piatich oblastiach

1. Práva občanov na pobyt a nároky na sociálne zabezpečenie 

Európska komisia neustále zdôrazňuje, že ochrana práv občanov Spojeného kráľovstva v EÚ v prípade scenára bez dohody je prioritou a že členské štáty by mali zaujať veľkorysý prístup, pokiaľ ide o práva týchto občanov. Od Spojeného kráľovstva sa očakáva, že tento prístup opätuje. Členské štáty EÚ27 pripravili vnútroštátne krízové opatrenia, ktorých cieľom je zachovať bezprostredne po vystúpení bez dohody oprávnený pobyt pre všetkých štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sa už oprávnene zdržiavajú v EÚ27. Dnešné usmernenie prináša prehľad krízových opatrení EÚ, medzi ktoré patrí najmä krízové nariadenie o koordinácii sociálneho zabezpečenia. Komisia navrhla, aby členské štáty uplatňovali jednostranný koordinovaný prístup s cieľom vyrovnať sa s niektorými otázkami, ktoré uvedené nariadenie neupravuje, a na doplnenie tohto prístupu poukazuje na oblasti, kde by jednotlivé členské štáty mohli poskytnúť ďalšiu ochranu prijatím vlastných jednostranných opatrení.

2. Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach

V scenári bez dohody by pre Spojené kráľovstvo prestal platiť právny rámec EÚ pre policajnú a justičnú spoluprácu. Spolupráca so Spojeným kráľovstvom sa preto bude musieť opierať o alternatívne právne rámce a mechanizmy spolupráce na základe medzinárodného a vnútroštátneho práva. Dnešné usmernenie uvádza príslušné núdzové nástroje, o ktoré sa EÚ a jej členské štáty môžu oprieť, aby presadzovanie práva a justičná spolupráca mohli pokračovať v snahe zaručiť tak aj naďalej vysokú úroveň bezpečnosti pre občanov. Členské štáty v ňom nájdu aj usmernenie k odpojeniu Spojeného kráľovstva od rôznych databáz, sietí a informačných systémov EÚ.

3. Lieky a zdravotnícke pomôcky

Zdravotníctvu sa Komisia pri zaisťovaní pripravenosti venovala prednostne od samého začiatku, pričom príslušné usmernenie bolo vydané už v júli 2017. Vďaka opatreniam na zaistenie pripravenosti by teraz väčšina liekov, ktorých sa brexit dotýka, mala byť od dátumu vystúpenia v súlade s predpismi EÚ. Je však možné, že napriek maximálnemu úsiliu sa pri niektorých liekoch a zdravotníckych pomôckach nepodarí dosiahnuť súlad s predpismi včas. Hrozí preto ich nedostatok, ak hospodárske subjekty pohotovo nezareagujú a situáciu nenapravia. V dnešnom usmernení sa vysvetľuje, ako bude Komisia spolupracovať s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a regulačnými orgánmi pre lieky v členských štátoch s cieľom dôkladne monitorovať situáciu a riešiť prípadné problémy. Uvádzajú sa v ňom aj možnosti využitia výnimiek z existujúcich pravidiel, ktoré sú k dispozícii, aby sa znížilo riziko nedostatku liekov a nevyhnutných zdravotníckych pomôcok v prípade scenára bez dohody.

4. Ochrana údajov

Ako sa uvádza v oznámení Komisie o pripravenosti z 13. novembra, Komisia zastáva názor, že existujúce nástroje na výmenu údajov s tretími stranami stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov postačujú na uspokojenie okamžitých potrieb prenosu údajov do Spojeného kráľovstva, ak sa naplní scenár bez dohody. Dnešné usmernenie obsahuje podrobnosti o týchto nástrojoch, o úzko definovaných podmienkach využívania výnimiek, ako aj o praktických krokoch, ktoré budú musieť spoločnosti a orgány v EÚ podniknúť, aby zaistili, že pravidlá EÚ na ochranu údajov sa budú aj naďalej dodržiavať.

5. Rybárstvo

EÚ prijala dve krízové opatrenia v oblasti rybárstva, aby sa pripravila na všetky možnosti v prípade brexitu bez dohody. Vytvorila jednak vhodný právny rámec, ktorý umožní plavidlám Spojeného kráľovstva recipročný prístup do vôd EÚ počas celého roku 2019, ak Spojené kráľovstvo udelí takýto prístup do svojich vôd plavidlám EÚ. Na druhej strane zároveň upravila kritériá oprávnenosti pre námorný a rybársky fond tak, aby rybári, ktorí musia ukončiť svoju činnosť – ak Spojené kráľovstvo prestane poskytovať prístup do svojich vôd – mohli dostať kompenzáciu. V takom prípade by bolo kľúčové, aby členské štáty uplatňovali koordinovaný prístup, ktorým sa zaručia rovnaké podmienky pre rybárov EÚ v jednotlivých členských štátoch a ochrana morských zdrojov. V dnešnom usmernení sa podrobne rozvádza takýto koordinovaný prístup. Komisia pracuje spolu s najviac dotknutými členskými štátmi na vytvorení rámca pre monitorovanie zmien rybolovných činností vo vodách EÚ, aby sa predišlo akýmkoľvek narušeniam.

Ako sa uvádza v oznámeniach Komisie o pripravenosti na brexit, krízové opatrenia EÚ nezmiernia – a ani nemôžu zmierniť – celkový vplyv vystúpenia bez dohody, žiadnym spôsobom nenahradia nedostatočnú pripravenosť ani nereprodukujú plnohodnotné výhody členstva v EÚ či výhodné podmienky prípadného prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení. Tieto návrhy majú dočasný charakter, rozsah ich pôsobnosti je obmedzený a EÚ ich prijíma jednostranne. Nejde o žiadne „minidohody“ a so Spojeným kráľovstvom sa o nich nerokovalo.

Komisia zároveň viedla rozsiahle technické rokovania s členskými štátmi EÚ27 o všeobecných otázkach pripravenosti a krízového plánovania, ako aj o konkrétnych odvetvových, právnych a administratívnych otázkach týkajúcich sa pripravenosti. Komisia takisto navštívila všetky hlavné mestá v 27 členských štátoch EÚ. Cieľom týchto návštev bolo poskytnúť potrebné vysvetlenia krízovej činnosti a pripravenosti Komisie a diskutovať o krízových plánoch a prípravách jednotlivých štátov. Pri týchto návštevách sa ukázal vysoký stupeň pripravenosti členských štátov na všetky scenáre.

Členské štáty sa takisto intenzívne pripravovali na národnej úrovni. Prehľad práv na pobyt v členských štátoch EÚ27 je k dispozícii tu spolu s priamymi odkazmi na webové stránky členských štátov o pripravenosti na brexit.
Pokiaľ ide o bezprostrednú podporu dotknutých zainteresovaných strán, napríklad malých a stredných podnikov s výraznou naviazanosťou na Spojené kráľovstvo, pravidlá štátnej pomoci EÚ ponúkajú flexibilné riešenia pre vnútroštátne podporné opatrenia.
Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. 

Podrobnosti:
Tlačová správa

Občania EÚ

dnešné oznámenie a prílohy 
webové stránky Európskej komisie o pripravenosti
prehľad práv na pobyt v jednotlivých členských štátoch EÚ27
webové stránky venované brexitu bez dohody v jednotlivých členských štátoch
oznámenie o cestovaní
prehľady o cestovaní, právach občanov, štúdiu a právach spotrebiteľov
otázky a odpovede týkajúce sa programu Erasmus
otázky a odpovede o scenári bez dohody
informácie pre občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve

Podniky EÚ

rôzne materiály o clách a nepriamych daniach (vrátane jednoduchého 5-krokového kontrolného zoznamu) pre podniky
informácie týkajúce sa poľnohospodárstva
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 10.04.2019 06:00
Upravené: 10.04.2019 15:28