Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Štátna pomoc: Podľa aktualizovaných usmernení Komisie bude podporovať rizikové finančné investície

Miesto: Brusel

Európska komisia upravila usmernenia o štátnej pomoci tak, aby podporovali rizikové finančné investície.

Nové znenie usmernení sa bude uplatňovať od 1. januára 2022. Objasňuje a zjednodušuje pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty podporovať a uľahčovať prístup k financovaniu pre európske startupy, malé a stredné podniky (MSP) a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a zároveň zabezpečuje rovnaké podmienky na jednotnom trhu. Komisia prijala revidované usmernenia o rizikovom financovaní v nadväznosti na hodnotenie platných pravidiel vykonané v roku 2019 v rámci kontroly vhodnosti štátnej pomoci a po rozsiahlych konzultáciách o návrhu ich revidovaného znenia uvedeného oznámenia so všetkými zainteresovanými stranami. Zapojili sa do nej členské štáty, regionálne a miestne orgány, záujmové združenia a záujmové skupiny. Pri hodnotení a počas konzultácii sa potvrdilo, že usmernenia o rizikovom financovaní sú vhodné na stanovený účel, ale takisto sa ukázalo, že ďalšie zjednodušenie existujúcich pravidiel a objasnenie ich uplatňovania si vyžaduje niektoré cielené úpravy vrátane objasnenia niektorých pojmov a ďalšieho zjednodušenia. Preto sa revidované usmernenia o rizikovom financovaní zameriavajú najmä na:

  • obmedzenie požiadavky poskytnúť pri najväčších schémach rizikového financovania analýzu likvidnej medzery a ďalej objasniť dôvody poskytnutia pomoci;
  • zjednodušenie požiadaviek na posudzovanie schém zameraných výlučne na začínajúce podniky a MSP, ktoré ešte neuskutočnili prvý komerčný predaj;
  • zosúladenie niektorých definícií pojmov v usmerneniach s definíciami uvedenými vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 06.12.2021 06:00
Upravené: 18.01.2022 09:33