Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

V záujme zvýšenia bezpečnosti posilňujeme cezhraničnú policajnú spoluprácu

Miesto: Brusel

Komisia dnes navrhuje kódex policajnej spolupráce EÚ s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania práva a poskytnúť príslušníkom polície EÚ modernejšie prostriedky na výmenu informácií.

Keďže mnoho páchateľov pôsobí cezhranične, polícia v EÚ musí byť schopná rýchlo a efektívne spolupracovať. Kódex policajnej spolupráce, ktorý zahŕňa odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci a nové pravidlá výmeny informácií, pomôže zlepšiť cezhraničné operácie, poskytne jasné stanovené kanály a časové rámce na výmenu informácií a posilní úlohu Europolu. Okrem toho revidované pravidlá o automatizovanej výmene určitých kategórií údajov pomôžu účinnejšie odhaliť spojitosti medzi trestnými činmi v celej EÚ. Pomôže to zaplniť medzery v informáciách, posilniť prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov v EÚ a takisto podporiť všeobecnú bezpečnosť v Európe. Komisia dnes podáva aj správu o celkovom pokroku v rámci Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu. Navrhovanú smernicu o výmene informácií a nariadenie o automatizovanej výmene údajov musia spoločne prijať Európsky parlament a Rada. Návrh odporúčania Rady o operačnej policajnej spolupráci prerokuje Rada a po konzultácii s Európskym parlamentom ho môže prijať. Odporúčanie by potom slúžilo ako základ pre všetky členské štáty na aktualizovanie existujúcich vnútroštátnych alebo dvojstranných dohôd.

Medzi navrhované opatrenia patrí:

  • Odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci obsahujúce spoločné normy pre spoluprácu medzi príslušníkmi polície, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej hliadkovej činnosti a pôsobia na území iného členského štátu.
  • Nové pravidlá na výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov: Príslušníci polície v jednom členskom štáte by mali mať prístup k tým istým informáciám za rovnakých podmienok, ako majú ich kolegovia v inom členskom štáte. Členské štáty by mali zriadiť jednotné kontaktné miesto, ktoré by fungovalo nepretržite, malo by primerané personálne obsadenie a slúžilo by na výmenu informácií s ostatnými krajinami EÚ.
  • Revidované pravidlá automatizovanej výmeny údajov na účely policajnej spolupráce v prümskom rámci s cieľom zlepšiť, uľahčiť a urýchliť výmenu údajov a pomôcť identifikovať páchateľov trestnej činnosti.

Podrobnosti:

Tlačová správa

OZNAM: Kódex policajnej spolupráce: Otázky a odpovede

Prehľad: Posilnenie policajnej spolupráce v celej Európe

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.12.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:15