Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Vďaka iniciatíve EÚ sa po roku zlepšilo hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

Miesto: Prešov

Európska komisia dnes hodnotí 1. rok vykonávania iniciatívy Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) v Prešovskom kraji.

Tento slovenský „región s nízkymi príjmami“, ktorého HDP síce rýchlo rastie, ale výrazne zaostáva za priemerom EÚ a Slovenska, využíva know-how Komisie a Svetovej banky na podporu zamestnanosti a rastu. Experti pomohli krajským orgánom vypracovať akčný plán pre hospodársku transformáciu zahŕňajúci štrukturálne reformy s cieľom zlepšiť miestne investičné prostredie. Na vypracovanie a realizáciu tohto akčného plánu bolo vyčlenených 1,3 milióna eur z finančných prostriedkov EÚ.

Tu je niekoľko výsledkov:

  • Viac investícií do zručností miestnych pracovných síl - kraj investoval prostriedky EÚ do 5 škôl, aby prispôsobili svoje učebné plány odborného vzdelávania a prípravy (OVP) dopytu na trhu práce, čo pomôže žiakom pripraviť sa na pracovné miesta zajtrajška v odvetviach ako strojárstvo, agropotravinárstvo, biohospodárstvo, gastronómia, remeslá a služby.
  • Efektívnejšie riadenie energie v kraji - kraj vytvoril systém energetického manažérstva, ktorý bude systematicky posudzovať spotrebu energie v 488 verejných budovách a identifikovať možnosti ušetrenia energie. Cieľom je zaviesť systém do iných slovenských regiónov, ktoré takisto potrebujú zvýšiť energetickú efektívnosť.
  • Nový krajský dátový systém na zlepšenie rozhodovania - kraj teraz zamestnáva tím expertov, ktorí spravujú geografické údaje a rozhodli sa pre slobodný softvér. Vďaka týmto zmenám sa kraju podarilo odstrániť nedostatok dát. Orgány sú teraz schopné prijímať rozhodnutia založené na dôkazoch pre rozvoj kraja.

júli 2019 sa začne realizácia 2. etapy iniciatívy Catching-up Regions na Slovensku, ktorá sa predĺži o ďalší rok, s vyčlenenými prostriedkami EÚ vo výške 2 milióny eur.

Dôraz sa bude klásť na:

  1. prezentovanie výsledkov práce dosiahnutých v Prešovskom kraji v Banskobystrickom kraji
  2. rozšírenie práce na OVP, geografické informačné systémy a činnosti regionálneho rozvoja ako cestovný ruch v Prešovskom kraji;
  3. začatie nových projektov v Prešove, najmä s cieľom integrovať marginalizované rómske komunity a budovať administratívne kapacity v regionálnej pobočke v Prešove.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Iniciatíva Catching-Up Regions na Slovensku: Prešovský kraj – správa o kľúčovej dynamike regionálneho rozvoja

Memo: Podpora konkurencieschopnosti v regiónoch s nízkymi príjmami a nízkou mierou rastu (2017)

Iniciatíva Catching-up Regions v Prešovskom kraji

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 18.06.2019 06:00
Upravené: 09.02.2020 11:04