Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Vyhlásenie pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa ochrany údajov

Deň ochrany údajov slávime každoročne 28. januára. Tento rok pripadá tento deň osem mesiacov po nadobudnutí účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 25. mája 2018. Sme hrdí na to, že sme zaviedli najsilnejšie a najmodernejšie pravidlá ochrany údajov na svete, ktoré sa pomaly stávajú celosvetovým štandardom.

"Prípad spoločností Facebook/Cambridge Analytica a nedávne incidenty v oblasti ochrany údajov sú dôkazom toho, že robíme správnu vec. Nejde totiž len o ochranu nášho súkromia, ale aj o ochranu demokracie a zabezpečenie udržateľnosti našich hospodárstiev, ktoré sú založené na údajoch.

Jedným z hlavných cieľov všeobecného nariadenia o ochrane údajov je posilniť postavenie ľudí a poskytnúť im väčšiu možnosť kontroly nad jedným z najhodnotnejších zdrojov moderného hospodárstva – nad ich osobnými údajmi. Tento cieľ vieme dosiahnuť len vtedy, ak si ľudia začnú plne uvedomovať svoje práva a dôsledky svojich rozhodnutí.

Pozitívny vplyv nových pravidiel sa už začína prejavovať. Občania si stále viac uvedomujú dôležitosť ochrany údajov a svojich práv v tejto oblasti a tieto práva si zároveň začínajú aj uplatňovať, ako to vyplýva z každodennej praxe vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov, ktoré do dnešného dňa evidujú od občanov viac než 95 000 sťažností.

Orgány pre ochranu osobných údajov nové pravidlá aj presadzujú a svoju činnosť lepšie koordinujú v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Usmerňujú spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, a občanov a vysvetľujú im ich práva a povinnosti.

Praktické vykonávanie týchto pravidiel v členských štátoch značne pokročilo. Súčasne veríme, že aj tých päť zostávajúcich členských štátov, ktoré ešte stále príslušné právne predpisy neprijali, čo najskôr prispôsobí svoje právne rámce novým pravidlám platiacim v celej EÚ. Komisia tento proces naďalej monitoruje a v prípade potreby bude riešiť prípadné nedostatky v snahe zabezpečiť, aby sa pravidlá ochrany osobných údajov v celej EÚ plne uplatňovali čo najskôr.

Na medzinárodnej úrovni bol zaznamenaný jednoznačný posun smerom k modernému režimu ochrany údajov. Uľahčuje sa tým výmena údajov a podporuje sa obchod. Najlepším príkladom je nedávne prijatie záverov o vzájomnej primeranosti v súvislosti s Japonskom. Vytvorili sme tým najväčší priestor voľného a bezpečného toku údajov na svete. Európa tak aktuálne disponuje silnými pravidlami na zabezpečenie ochrany súkromia nie len na domácej pôde, ale zároveň sme lídrom aj v globálnom meradle.“

Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa, podpredsedu Ansipa a komisárok Jourovej a Gabrielovej pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa ochrany údajov

Súvislosti

Rada Európy v roku 2006 ohlásila Deň ochrany údajov, ktorý slávime každoročne 28. januára.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov platí od 25. mája 2018 (pozri vyhlásenie). Komisia v januári 2018 uverejnila dokument s usmernením, ktorého cieľom bolo uľahčiť od 25. mája v celej EÚ bezproblémové uplatňovanie nových pravidiel ochrany údajov. Komisia zároveň spustila nový internetový nástroj na informovanie organizácií a občanov o nových pravidlách.

V januári 2017 Komisia prijala oznámenie o tokoch údajov a ich ochrane, v ktorom sa uvádzala stratégia EÚ v oblasti medzinárodných tokov údajov a ich ochrany. Prijatie rozhodnutia o primeranosti v súvislosti s Japonskom dňa 23. januára 2019 je prvým hmatateľným výsledkom tejto stratégie. Na základe rozhodnutia bude môcť medzi týmito dvoma hospodárstvami dochádzať k voľnému toku osobných údajov, ktorého podstatou sú silné záruky v oblasti ochrany údajov. Komisia zároveň aktuálne rokuje o podobnom rozhodnutí o primeranosti v súvislosti s Južnou Kóreou. 

Komisia plánuje spustiť kampaň na zvýšenie informovanosti občanov a podnikov, najmä malých a stredne veľkých firiem, ktorej cieľom je pomôcť im lepšie pochopiť ich nové práva a povinnosti. V rámci kampane v júni zorganizuje podujatie, na ktorom sa bude v spolupráci s orgánmi, spoločnosťami a inými zainteresovanými stranami bilancovať aktuálna situácia rok po nadobudnutí účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ďalšie informácie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.01.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:41