Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Zelená pre štátnu pomoc

Miesto: Brusel

Komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 44 miliónov EUR na podporu zariadení na uskladňovanie elektrickej energie za účelom podpory prechodu na hospodárstvo s nulovými emisiami

Schválenie tejto schémy je v súlade s Priemyselným plánom Zelenej dohody. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 9. marca 2023 na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre urýchlenie zelenej transformácie a zníženie závislosti od paliva. Novým rámcom sa čiastočne mení a predlžuje dočasný krízový rámec z 23. marca 2022 s cieľom umožniť členským štátom podporovať svoje hospodárstvo v kontexte súčasnej geopolitickej krízy.

V rámci schémy, ktorá bude plne financovaná z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, bude mať pomoc formu priamych grantov pokrývajúcich až 65 % celkových investičných nákladov, maximálna výška pomoci na projekt je 25 miliónov EUR. Účelom tohto systému je urýchliť zavádzanie nových batériových systémov a modernizáciu existujúcich prečerpávacích vodných elektrární s cieľom podporiť prechod na hospodárstvo s nulovými emisiami. Projekty uskladňovania, ktoré sa majú podporovať v rámci schémy budú vybrané prostredníctvom súťažného ponukového konania.

Komisia pri posudzovaní tejto štátnej pomoci skonštatovala, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Pomoc sa poskytne:

  1. na základe schémy s odhadovaným objemom kapacity a rozpočtom;
  2. prostredníctvom súťažného ponukového konania; a 
  3. najneskôr do 31. decembra 2025. 

Podľa EK je táto schéma potrebná, vhodná a primeraná na urýchlenie zelenej transformácie a uľahčenie rozvoja určitých hospodárskych činností dôležitých  z hľadiska realizácie plánu REPowerEU a priemyselného plánu Zelenej dohody, ako aj  s podmienkami stanovenými v Zmluve o fungovaní Európskej únie a v dočasnom krízovom a prechodnom rámci štátnej pomoci. Na základe týchto pravidiel EÚ Komisia schému schválila. Viac informácií o dočasnom krízovom a prechodnom rámci a ďalších opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskeho vplyvu ruskej vojny proti Ukrajine a na podporu prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií, je k dispozícii tu. Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude po vyriešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dôvernosti sprístupnená pod číslom SA.106554 v registri štátnej pomoci na webovom sídle Komisie venovanom hospodárskej súťaži.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 03.11.2023 06:00
Upravené: 06.11.2023 07:08