Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Znečistenie ovzdušia: Väčšina členských štátov EÚ nesmeruje k zníženiu znečistenia

Miesto: Brusel

V posúdení prvých programov opatrení členských štátov na kontrolu emisií do ovzdušia sa konštauje, ze vykonávanie nových európskych predpisov pre čisté ovzdušie si vyžaduje zlepšenia.

 Je potrebné intenyívnejšie úsilie vo všetkých sektoroch, aby pre svojich občanov zabezpečili čistý vzduch a zabránili tak ochoreniam dýchacích ciest a predčasným úmrtiam spôsobeným dýchaním znečisteného vzduchu.

Podľa dnes uverejnenej správy Komisie väčšine členských štátov hrozí, že svoje záväzky v oblasti znižovania emisií do roku 2020 alebo 2030 nesplnia. Zatiaľ čo niektoré členské štáty uvádzajú osvedčené postupy, ktoré by mali byť pre ostatných inšpiráciou, v správe sa poukazuje na potrebu dodatočných opatrení s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia. Komisia bude pokračovať v monitorovaní a podporovaní vnútroštátnych snáh v tejto oblasti prostredníctvom finančných a nefinančných nástrojov.

Mimoriadne dôležité je úsilie znížiť emisie amoniaku v oblasti poľnohospodárstva, čo v celej EÚ predstavuje najrozšírenejšiu a najzávažnejšiu výzvu v rámci vykonávania smernice.

Súvislosti

Smernica o národných záväzkoch znižovania emisií nadobudla účinnosť 31. decembra 2016 a je hlavným legislatívnym nástrojom na dosiahnutie cieľov programu Čisté ovzdušie do roku 2030. Pri plnom uplatňovaní by smernica znížila negatívne vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie do roku 2030 o takmer 50 % a priniesla by značné výhody pre životné prostredie a klímu.

V smernici sa stanovujú národné záväzky znižovania emisií na obdobie 2020 – 2029 a ambicióznejšie záväzky od roku 2030, ktoré sa týkajú piatich zásadných látok znečisťujúcich ovzdušie: oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), oxidu siričitého (SO2), amoniaku (NH3) a jemných tuhých častíc (PM2,5).

Splnenie záväzkov zníženia emisií do roku 2020 sa bude kontrolovať v roku 2022, keď budú k dispozícii emisné inventúry za rok 2020.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Správa o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 26.06.2020 06:00
Upravené: 02.07.2020 08:34