Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komisia navrhuje vytvorenie Európskeho orgánu práce, ktorý má zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Európska komisia prijala nové konkrétnejšie iniciatívy, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať Európsky pilier sociálnych práv.
 
Predkladá konkrétne návrh Európskeho orgánu práce, ktorý ohlásil predseda Komisie Juncker v správe o stave Únie za rok 2017, ako aj iniciatívu na zabezpečenie prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Tieto iniciatívy sprevádza oznámenie o monitorovaní vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré bude úzko prepojené s európsky semestrom pre koordináciu politík.
 
Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: „Prostredníctvom nášho návrhu o prístupe k sociálnej ochrane sa v spolupráci s členskými štátmi usilujeme zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Našim cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k primeraným dávkam bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať nový svet práce.“ 
 
V poslednom desaťročí sa počet mobilných občanov, t. j. ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte, takmer zdvojnásobil a v roku 2017 ich bolo 17 miliónov. Európsky orgán práce bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov, a bude zabezpečovať spravodlivú mobilitu pracovnej sily. Jeho cieľ je trojaký.
 
V prvom rade bude orgán poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ. Po druhé orgán bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. Po tretie Európsky orgán práce bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty. 
 
Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019.
 
Komisia takisto predstavuje návrh odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Keďže svet práce sa vyvíja s prihliadnutím na nové životné štýly, podnikateľské postupy a digitalizáciu, systémy sociálnej ochrany sa neustále musia prispôsobovať novým skutočnostiam. Dnes malo takmer 40 % zamestnaných ľudí buď atypické zamestnanie – čo znamená, že nepracujú na základe pracovnej zmluvy na plný pracovný čas uzatvorenej na neurčitý čas – alebo vykonávalo samostatnú zárobkovú činnosť. Tieto osoby nemajú vždy dobrý prístup k systémom sociálneho zabezpečenia, nemajú poistenie v nezamestnanosti ani prístup k dôchodkovým právam. V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je cieľom tohto návrhu stanoviť smerovanie pre členské štáty v záujme podpory prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä tie osoby, na ktoré sa vzhľadom na ich postavenie v zamestnaní nevzťahujú dostatočne schémy sociálneho zabezpečenia.
 
V odporúčaní sa stanovuje:

V neposlednom rade ako doplnok k iniciatívam, ktoré už boli prijaté alebo sa plánujú na úrovni EÚ, Komisia prezentuje svoje stanoviská v súvislosti s posilnením monitorovania vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv.

Tlačová správa
Otázky a odpovede o Európskom orgáne práce
Otázky a odpovede o návrhu Komisie na zlepšenie prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné  osoby
Prehľad k Európskemu orgánu práce
Prehľad o prístupe k sociálnej ochrane
Informačný prehľad o Európskom pilieri sociálnych práv

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.