Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komisia chce posilniť postavenie ľudí

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Na roky 2021 – 2027 by ročný rozpočet pre Európsky sociálny fond plus predstavoval 101,2 miliardy EUR a pre Fond na prispôsobenie sa globalizácii 1,6 miliardy EUR. Cieľom oboch fondov je investovať do ľudí s cieľom zabezpečiť, aby získali správne zručnosti, ktoré im umožnia čeliť výzvam a zmenám na trhu práce v súlade so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. Rozpočet Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty na obdobie 7 rokov je 947 miliónov EUR. Z tohto fondu sa bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu a vzájomnej dôvere a jeho cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.

1. Európsky sociálny fond plus

Európsky sociálny fond plus sa zameria na investície do ľudí a bude podporovať uplatňovanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv. Nielenže to pomôže reagovať na globálne výzvy a zachovať sociálnu spravodlivosť, ale bude to aj hnacou silou konkurencieschopnosti Európy. Európsky sociálny fond plus, ktorý vznikne zlúčením existujúcich fondov a programov, bude oproti súčasnému Európskemu sociálnemu fondu pružnejší a jednoduchší. Vďaka združeniu zdrojov budú môcť EÚ a členské štáty poskytovať lepšie integrovanú a cielenú podporu v reakcii na výzvy, ktorým v súčasnosti čelia Európania v sociálnej oblasti a na trhu práce. Napríklad vďaka začleneniu podpory pre najodkázanejšie osoby do ESF+ budú mať oprávnené osoby prospech z lepšej kombinácie materiálnej pomoci a komplexnej sociálnej podpory.

Konkrétne Európsky sociálny fond plus vznikne zlúčením:

Hlavnými znakmi nového fondu sú:

2. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po roku 2020

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zmení tak, aby mohol účinnejšie zasahovať v záujme podpory pracovníkov, ktorí prišli o prácu. V súčasnosti môžu pracovníci získať podporu z fondu, ak boli prepustení v dôsledku zmien v štruktúre obchodu alebo v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Podľa nových pravidiel môžu byť oprávnení na podporu aj z iných dôvodov reštrukturalizácie, ako sú napr. automatizácia, digitalizácia a ďalšie dôvody, pričom sa bude prihliadať na nové výzvy na trhu práce.

Podľa nových pravidiel sa takisto zníži prahová hodnota spočívajúca v počte prepustených pracovníkov, ktorý je potrebný na to, aby sa mohlo žiadať o podporu, a to z 500 na 250. Vďaka tomu bude môcť podporu získať viac pracovníkov. K ďalším navrhovaným zmenám patrí zlepšenie procesu mobilizácie finančných prostriedkov v záujme zjednodušenia a urýchlenia postupov. V neposlednom rade sa miera spolufinancovania z fondu, ktorá je v súčasnosti 60 %, zosúladí s najvyššími mierami spolufinancovania z ESF+ pre daný členský štát. Vo viacerých prípadoch by to znamenalo, že EÚ by spolufinancovala vyšší podiel celkových nákladov.

3. Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty

Komisia takisto navrhuje zriadiť nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude zahŕňať program pre práva a hodnoty a program pre spravodlivosť. Navrhovaný rozpočet pre tento fond na obdobie 7 rokov predstavuje 947 miliónov EUR, pričom 642 miliónov EUR je vyčlenených na program pre práva a hodnoty a 305 miliónov EUR na program pre spravodlivosť.

V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizácii a polarizácii, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a brániť spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ. Program napríklad prispeje k boju proti nerovnosti a diskriminácii, lepšej ochrane detí a zlepšeniu justičnej spolupráce v záujme účinnejšieho boja proti trestnej činnosti a terorizmu. Z tohto fondu sa bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu, vzájomnom uznávaní a vzájomnej dôvere. Fond bude podporovať kľúčovú úlohu mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti pri presadzovaní a ochrane spoločných hodnôt EÚ, zvyšovaní povedomia o nich a zabezpečení toho, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.

Vytvorením nového fondu dôjde k zjednodušeniu súčasnej situácie, keď sa súčasne uplatňujú tri programy. Nový program pre práva a hodnoty sa bude vzťahovať najmä na oblasť občianstva, v ktorej v súčasnosti existujú dva rôzne programy.

Rozpočet EÚ: Nový sociálny fond, Fond na prispôsobenie sa globalizácii a Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2023 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.