Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Hospodárska prognóza z jari 2019: rast pokračuje miernejším tempom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Vyhliadky rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v rokoch 2019 a 2020 sú ohrozené nedávnym spomalením globálneho rastu a svetového obchodu spolu s veľkou mierou neistoty v oblasti obchodných politík. Svoju rolu zohráva aj pretrvávajúce oslabenie výrobného sektora, predovšetkým v krajinách, ktoré čelia špecifickým problémom v automobilovom priemysle.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Európske hospodárstvo je odolné voči menej priaznivému vonkajšiemu prostrediu a napätiu panujúcemu v obchode. Rast bude pokračovať vo všetkých členských štátoch EÚ a v nadchádzajúcom roku by sa mal zrýchliť, pričom opierať sa bude o silný domáci dopyt, stabilné zvyšovanie zamestnanosti a nízke náklady na financovanie. Tento výhľad je však naďalej spojený s rizikami. K tým vonkajším patrí ešte väčšie vyhrotenie obchodných konfliktov a oslabenie na rozvíjajúcich sa trhoch, najmä v Číne. Európa by sa mala mať na pozore pred možným tvrdým brexitom bez dohody, politickou neistotou a prípadným obnovením prepojenia štátov a bánk“.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici povedal: „Európske hospodárstvo bude v rokoch 2019 a 2020 naďalej rásť. Rast pokračuje vo všetkých členských štátoch, pričom naďalej dostávame dobré správy týkajúce sa pracovných miest aj zvyšovania miezd. Znamená to, že európskemu hospodárstvu sa za menej priaznivej globálnej situácie a pri pretrvávajúcej neistote stále darí dobre. Mali by sme však byť pripravení poskytnúť hospodárstvu v prípade potreby väčšiu oporu, ktorej súčasťou by boli ďalšie reformy na podporu rastu. Predovšetkým nesmieme skĺznuť k protekcionizmu, ktorý by len zhoršil existujúce sociálne a hospodárske pnutia v našich spoločnostiach“.

Spomalenie rastu HDP sa zastaví v roku 2019

Keďže celosvetový obchod a rast zostanú podľa očakávaní tento a nasledujúci rok slabšie oproti svižnému tempu, ktorým sa vyznačoval rok 2017, hospodársky rast v Európe bude v plnej miere závisieť od domácej aktivity. Dnes pracuje viac Európanov ako kedykoľvek predtým a očakáva sa, že zamestnanosť by mala naďalej rásť, hoci pomalšie. To by spolu so zvyšovaním miezd, utlmenou infláciou, priaznivými podmienkami financovania a podpornými fiškálnymi opatreniami v niektorých členských štátoch malo povzbudiť domáci dopyt. HDP sa podľa prognózy zvýši tento rok o 1,4 % v EÚ a o 1,2 % v eurozóne.

V roku 2020 sa očakáva slabnutie nepriaznivých domácich faktorov a oživenie hospodárskej činnosti mimo EÚ, vďaka zlepšeniu globálnych finančných podmienok a politickým stimulom v niektorých rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach. V nasledujúcom roku by sa mal rast HDP podľa prognózy mierne posilniť o 1,6 % v EÚ a o 1,5 % v eurozóne. Na prognózu na rok 2020 priaznivo vplýva aj väčší počet pracovných dní v danom roku.

Nezamestnanosť ďalej klesá

Napriek spomaleniu rastu koncom roka 2018 sa podmienky na trhu práce naďalej zlepšovali. Hoci v niektorých členských štátoch je nezamestnanosť stále príliš vysoká, v EÚ ako celku klesla v marci 2019 na 6,4 %, čo je najnižšia miera zaznamenaná od januára 2000, kedy sa začali zbierať mesačné série údajov. Nezamestnanosť v eurozóne je v súčasnosti najnižšia od roku 2008.

Očakáva sa, že v nasledujúcich dvoch rokoch sa rast miery zamestnanosti spomalí, keďže miernejší rast si vyberie svoju daň a vplyv dočasných fiškálnych opatrení v niektorých členských štátoch zoslabne. Miera nezamestnanosti v EÚ by mala v roku 2019 podľa očakávaní ďalej klesať a v roku 2020 by mala dosiahnuť 6,2 %. Miera nezamestnanosti v eurozóne klesne podľa prognóz v roku 2019 na 7,7 % a v roku 2020 na 7,3 %, teda na nižšiu úroveň, než na akej sa nachádzala pred začiatkom krízy v roku 2007.

Inflácia zostane nízka

Očakáva sa, že inflácia v EÚ v tomto roku klesne na 1,6 % a následne sa v roku 2020 zvýši na 1,7 %. V dôsledku nižšieho zvyšovania cien energií klesla celková inflácia v eurozóne z 1,9 % zaznamenaného v poslednom štvrťroku 2018 na 1,4 % v prvom štvrťroku tohto roka. Keďže inflácia cien energií by sa mala podľa očakávaní v najbližších štvrťrokoch zmierniť a nič nenaznačuje, že vyšší rast miezd vyvoláva tlak na ceny, inflácia v eurozóne (harmonizovaný index spotrebiteľských cien) dosiahne podľa prognóz 1,4 % v roku 2019 aj v roku 2020.

Verejný dlh má napriek nižšiemu rastu naďalej klesať

V rokoch 2019 a 2020 by mal pomer dlhu k HDP podľa prognóz vo väčšine členských štátov klesať, pretože deficity sú naďalej nízke a rast nominálneho HDP by mal zostať vyšší než priemerná úroková sadzba nesplateného dlhu. Za predpokladu, že nedôjde k zmene politiky, pomer dlhu EÚ k jej HDP by mal podľa prognózy klesnúť z úrovne 81,5 % v roku 2018 na 80,2 % v roku 2019 a 78,8 % v roku 2020. Pomer súhrnného dlhu eurozóny k jej HDP by mal klesnúť z úrovne 87,1 % v roku 2018 na 85,8 % v roku 2019 a 84,3 % v roku 2020.

Súhrnný deficit verejných financií v EÚ sa má podľa predpokladov zvýšiť z 0,6 % HDP v roku 2018 na 1 % v roku 2019 a rovnako aj v roku 2020. Očakáva sa, že aj v eurozóne dôjde k jeho rastu z 0,5 % HDP v roku 2018 na 0,9 % HDP v roku 2019. Ak sa nezmení politika, táto úroveň sa zachová aj v roku 2020. Tohtoročné zvýšenie sa pripisuje najmä pomalšiemu rastu HDP a expanzívnym fiškálnym politikám v niektorých členských štátoch.

Výhľad spojený s výraznými rizikami

Výhľad je však stále spojený s výraznými rizikami horšieho vývoja. Riziko protekcionistických opatrení celosvetovo a súčasné spomalenie rastu globálneho HDP a obchodu by mohlo byť trvalejšie, než sa čakalo, najmä pokiaľ rast v Číne nedosiahne očakávanú úroveň. V Európe je rizikom okrem iného brexit bez dohody a možnosť, že dočasné prerušenia, ktoré momentálne doliehajú na výrobu, by mohli pretrvávať. Je tu aj riziko, že prehĺbenie politickej neistoty a politiky menej naklonené rastu by mohli viesť k odlivu súkromných investícií.

Na druhej strane súkromná spotreba a investície v EÚ by sa mohli ukázať odolnejšie, najmä ak by dôvera podnikov a spotrebiteľov reagovala menej citlivo na neistotu a domáce ťažkosti a ak by ju sprevádzali dôraznejšie opatrenia fiškálnej politiky v krajinách s fiškálnym priestorom a reformami na podporu rastu.

V prípade Spojeného kráľovstva sa na rok 2019 použil len teoretický predpoklad

Vzhľadom na proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú prognózy na roky 2019 a 2020 z čisto teoretického predpokladu, že štruktúra obchodu medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom sa nezmení. Tento predpoklad slúži len na účely vypracovania prognózy a nemá žiadny vplyv na proces prebiehajúci podľa článku 50.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru odborných predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 24. apríla 2019. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné k 23. aprílu.

V odhadoch sa predpokladá, že nedôjde k žiadnym zmenám politiky, pokiaľ politiky už nie sú dôveryhodne ohlásené a dostatočne konkretizované.

Ďalšia prognóza Európskej komisie sa bude týkať aktualizácie odhadu HDP a inflácie v hospodárskej prognóze v lete 2019.

Ďalšie informácie

Úplné znenie dokumentu: Hospodárska prognóza z jari 2019

Prehľad: Pokrok v hospodárskej situácii

Predchádzajúca tlačová správa: Hospodárska prognóza zo zimy 2019: mierny rast v atmosfére globálnej neistoty

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.