Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rok od zavedenia GDPR: 73% Európanov počulo aspoň o jednom zo svojich práv

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Na dnešnom hodnotiacom podujatí pri príležitosti prvého roka uplatňovania všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) Európska komisia uverejnila výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov. Z výsledkov vyplýva, že Európania sú relatívne dobre informovaní o nových pravidlách na ochranu údajov, o svojich právach a existencii vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov, na ktoré sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc pri porušení svojich práv.

Výsledky Eurobarometra na základe názorov 27 000 Európanov ukazujú, že 73 % respondentov počulo o aspoň jednom zo šiestich posudzovaných práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane údajov. Najvyššia informovanosť občanov je zaznamenaná v súvislosti s právom na prístup k vlastným údajom (EÚ 65 %, Slovensko 70 %)právom na opravu chybných údajov (EÚ 61 %, Slovensko 66 %)právom namietať proti zasielaniu priamych marketingových materiálov (EÚ 59 %, Slovensko 61 %) a právom na vymazanie svojich údajov (EÚ 57 %, Slovensko 64%). Najlepšie informovaní respondenti o právach v súvislosti s GDPR boli zo všetkých členských štátov respondenti z Írska (51 %), Slovenska (46 %) a Poľska (43 %). Z prieskumu rovnako vyplynulo, že oproti prieskumu z roku 2015 sa v súčasnosti až 77 % slovenských respondentov (nárast o 8pp oproti roku 2015 – najväčší nárast v rámci celej EU 28) cíti, že má svoje dáta viac pod kontrolou.

O všeobecnom nariadení o ochrane údajov počulo v priemere 67 % Európanov (83% Slovákov) a 57 % európskych respondentov (67 % slovenských respondentov) pozná vnútroštátne orgány pre ochranu údajov. Výsledky rovnako ukazujú, že ochrana údajov je zdrojom obáv, pričom 62 % európskych respondentov sa obáva, že nemajú úplnú kontrolu nad osobnými údajmi poskytovanými online.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Prieskum Eurobarometra: úplné výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov vrátane prehľadov podľa jednotlivých krajín

Hodnotiace podujatie: Prvý rok uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov: zhodnotenie situácie v EÚ a mimo nej

Portál GDPR – reforma pravidiel EÚ o ochrane údajov 2018

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.