Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Znečistenie ovzdušia: Väčšina členských štátov EÚ nesmeruje k zníženiu znečistenia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

 Je potrebné intenyívnejšie úsilie vo všetkých sektoroch, aby pre svojich občanov zabezpečili čistý vzduch a zabránili tak ochoreniam dýchacích ciest a predčasným úmrtiam spôsobeným dýchaním znečisteného vzduchu.

Podľa dnes uverejnenej správy Komisie väčšine členských štátov hrozí, že svoje záväzky v oblasti znižovania emisií do roku 2020 alebo 2030 nesplnia. Zatiaľ čo niektoré členské štáty uvádzajú osvedčené postupy, ktoré by mali byť pre ostatných inšpiráciou, v správe sa poukazuje na potrebu dodatočných opatrení s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia. Komisia bude pokračovať v monitorovaní a podporovaní vnútroštátnych snáh v tejto oblasti prostredníctvom finančných a nefinančných nástrojov.

Mimoriadne dôležité je úsilie znížiť emisie amoniaku v oblasti poľnohospodárstva, čo v celej EÚ predstavuje najrozšírenejšiu a najzávažnejšiu výzvu v rámci vykonávania smernice.

Súvislosti

Smernica o národných záväzkoch znižovania emisií nadobudla účinnosť 31. decembra 2016 a je hlavným legislatívnym nástrojom na dosiahnutie cieľov programu Čisté ovzdušie do roku 2030. Pri plnom uplatňovaní by smernica znížila negatívne vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie do roku 2030 o takmer 50 % a priniesla by značné výhody pre životné prostredie a klímu.

V smernici sa stanovujú národné záväzky znižovania emisií na obdobie 2020 – 2029 a ambicióznejšie záväzky od roku 2030, ktoré sa týkajú piatich zásadných látok znečisťujúcich ovzdušie: oxidov dusíka (NOx), nemetánových prchavých organických zlúčenín (NMVOC), oxidu siričitého (SO2), amoniaku (NH3) a jemných tuhých častíc (PM2,5).

Splnenie záväzkov zníženia emisií do roku 2020 sa bude kontrolovať v roku 2022, keď budú k dispozícii emisné inventúry za rok 2020.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Správa o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.