Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Správa o stave Únie: nový akčný plán na úspešnejší boj proti rasizmu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

PKomisia okrem iného zabezpečí, aby členské štáty v plnej miere vykonávali príslušné právne predpisy EÚ a v prípade potreby daný právny rámec ešte posilnili. Mohlo by sa tak stať najmä v oblastiach, ako je presadzovanie práva, na ktoré sa právne predpisy o nediskriminácii ešte nevzťahujú. Komisia takisto vyzýva členské štáty, aby čo najviac využívali všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, najmä finančné prostriedky dostupné v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja Next Generation EU. Akčný plán spája aktérov na všetkých úrovniach na účinnejší boj proti rasizmu v Európe, a to aj prostredníctvom prijatia národných akčných plánov proti rasizmu.

V akčnom pláne EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 sa stanovuje rad opatrení na boj proti rasizmu prostredníctvom právnych predpisov EÚ, ale aj iné spôsoby – spolupráca s členskými štátmi vrátane vnútroštátneho presadzovania práva, médií a občianskej spoločnosti, využívanie v súčasnosti dostupných aj budúcich nástrojov EÚ a preskúmanie ľudských zdrojov samotnej Komisie. V akčnom pláne sa okrem iného požaduje:

Medzi ďalšie opatrenia uvedené v akčnom pláne patria zvyšovanie informovanosti a riešenie rasových a etnických stereotypov prostredníctvom médií, vzdelávania, kultúry a športu a zlepšenie zberu údajov rozčlenených podľa etnického alebo rasového pôvodu. Komisia zavedie každoročné vymenúvanie Európskeho hlavného mesta (hlavných miest) začlenenia rozmanitosti a na jar 2021 zorganizuje samit proti rasizmu. Vykonávanie opatrení, ktoré sa  uvádzajú v akčnom pláne, bude predmetom monitorovania a správ o dosahovanom pokroku, pričom sa príslušné opatrenia v prípade potreby upravia. Diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu je v EÚ zakázaná. Takáto diskriminácia však v našej spoločnosti pretrváva a viac ako polovica Európanov sa domnieva, že diskriminácia je v ich krajine rozšírená. Európska únia má zavedený právny rámec vrátane smernice o rasovej rovnosti a rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii. Nedávne udalosti, ktoré poukázali na rasové napätie, vyvolali obavy, že právna ochrana proti rasovej, náboženskej alebo etnickej diskriminácii sa účinne nevykonáva. Súvisí to aj s obavami týkajúcimi sa vzťahu medzi orgánmi presadzovania práva a menšinami.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Únia rovnosti: Akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025

Prehľad o akčnom pláne EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025

Webové sídlo: Akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025

Správa o stave Únie

Tlačová správa o hlavných iniciatívach v rámci správy o stave Únie 2020

Osobitná webová stránka venovaná správe o stave Únie 2020

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.