Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Komisia predstavuje plány energetického systému budúcnosti a čistého vodíka

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Dnes prijaté stratégie EÚ pre integráciu energetického systému a vodík, založené na dvoch paralelných cieľoch dosiahnutia čistejšej planéty a silnejšej ekonomiky, smerujú k vybudovaniu efektívnejšieho a vzájomne prepojenejšieho odvetvia energetiky. Obe stratégie prichádzajú s novým investičným programom v oblasti čistej energie, ktorý je v súlade s balíkom Komisie na oživenie hospodárstva „NextGenerationEU“ a európskou zelenou dohodou. Plánované investície majú potenciál podporiť oživenie ekonomiky po pandémii koronavírusu. Vďaka nim vzniknú v Európe nové pracovné miesta a posilní sa jej vedúce postavenie a konkurencieschopnosť v strategických odvetviach, ktoré sú pre odolnosť Európy kľúčové.

Stratégia EÚ pre integráciu energetického systému vytvorí rámec prechodu na zelenú energiu. Jej súčasťou je zavedenie „obehovejšieho“ energetického systému s dôrazom na energetickú účinnosť a masívnejšia priama elektrifikácia koncových odvetví. Cieľom je aj podpora využívania čistých palív vrátane vodíka z obnoviteľných zdrojov a udržateľných biopalív a bioplynu v odvetviach náročných na elektrifikáciu. V stratégii je stanovených 38 opatrení na vytvorenie integrovanejšieho energetického systému. Patrí k nim revízia existujúcich právnych predpisov, finančná podpora, výskum a zavádzanie nových technológií a digitálnych nástrojov, usmernenia pre členské štáty k fiškálnym opatreniam a tiež postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá, reforma správy trhu, plánovanie infraštruktúry a lepšie informovanie spotrebiteľov. 

V integrovanom energetickom systéme môže vodík podporovať dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, výroby elektriny a jej dodávku do budov v celej Európe. Vodíková stratégia EÚ rieši, ako tento potenciál využiť v praxi pomocou investícií, regulácie, tvorby trhu a výskumu a inovácií. Vodík je možné použiť v odvetviach, ktoré nie sú vhodné na elektrifikáciu, a skladovať tak, aby sa vyvážili variabilné toky energie z obnoviteľných zdrojov. S cieľom pomôcť pri plnení cieľov tejto stratégie dnes Komisia v spolupráci s poprednými predstaviteľmi priemyslu, zástupcami občianskej spoločnosti, národnými a regionálnymi ministrami a Európskou investičnou bankou zakladá Európsku alianciu pre čistý vodík. Aliancia zriadi investičný portál pre rozširujúcu sa výrobu a podporí dopyt po čistom vodíku v EÚ. S cieľom zamerať podporu na najčistejšie dostupné technológie vypracuje Komisia spoločné normy, terminológiu a certifikáciu na základe životného cyklu uhlíkových emisií, ktoré budú vychádzať z existujúcich právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky a budú v súlade s taxonómiou EÚ v oblasti udržateľných investícií. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Návrh stratégie integrácie energetického systému EÚ

Návrh vodíkovej stratégie EÚ

Otázky a odpovede k stratégii integrácie energetického systému EÚ

Otázky a odpovede k vodíkovej stratégii EÚ

Informačný prehľad o stratégii integrácie energetického systému EÚ

Informačný prehľad o vodíkovej stratégii EÚ

Informačný prehľad o Európskej aliancii pre čistý vodík

Založenie Aliancie pre čistý vodík

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.