Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenia týkajúce sa harmonizovaného uplatňovania pravidiel pre jednorazové plastové výrobky a pokroku pri monitorovaní používania rybárskeho výstroja

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Brusel

Cieľom týchto pravidiel je znížiť morský odpad pochádzajúci z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja a podporovať prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi. Na základe pravidiel EÚ z roku 2019 pre jednorazové plastové výrobky musia členské štáty do 3. júla tohto roku zabezpečiť, aby sa už určité jednorazové plastové výrobky neuvádzali na trh EÚ. Iné opatrenia platia pre ďalšie plastové výrobky, akými sú rybársky výstroj, jednorazové plastové tašky, fľaše, nádoby na potraviny a nápoje, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu, balenia a vrecúška, filtre na tabakové výrobky, hygienické potreby a vlhčené utierky. Medzi tieto opatrenia patrí obmedzenie používania, znižovanie spotreby a predchádzanie vyhadzovaniu odpadu prostredníctvom požiadaviek na označovanie, systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (zásada „znečisťovateľ platí“), kampane na zvýšenie povedomia a požiadaviek na návrh výrobku. 

Tieto usmernenia zabezpečujú správne a jednotné uplatňovanie nových pravidiel v rámci celej EÚ. Pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú, má zásadný význam ich harmonizovaná transpozícia do vnútroštátnych právnych predpisov. V usmerneniach, ktoré sú výsledkom rozsiahlych konzultácií s členskými štátmi a komunikácie so širokým spektrom zainteresovaných strán, sú vysvetlené kľúčové definície a pojmy.

Vykonávacie rozhodnutie o monitorovaní a nahlasovaní rybárskeho výstroja uvedeného na trh a zozbieraného odpadového rybárskeho výstroja umožňuje členským štátom plniť si od roku 2022 povinnosť nahlasovať údaje o tom, aké typy rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty sa uvádzajú na trh, ako aj o odpadovom rybárskom výstroji vylovenom z mora. Cieľom je podnietiť (aktérov) k tomu, aby sa na breh vyloďoval všetok rybársky výstroj a aby sa vďaka zapojeniu systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov zlepšilo zaobchádzanie s ním. Okrem toho budú na základe týchto údajov členské štáty s morskými vodami musieť do 31. decembra 2024 stanoviť vnútroštátnu minimálnu ročnú mieru zberu odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na účely recyklácie, a to s cieľom stanoviť záväzné kvantitatívne ciele Únie pre ich zber.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede
Usmernenia Komisie k jednorazovým plastovým výrobkom

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2021 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.